Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?

Majątek Kwidzyńskiego Centrum Kultury

1. Podstawowe środki trwałe
 
   
Budynki
 
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
5 584 572,00
ul. Katedralna 18 (Teatr)
3 343 677,56
ul. Słowiańska (MDK)
34 634,18
ul. Braterstwa Narodów 33
46 259,55
Razem
9 471 111,11
 
 
Pozostałe podstawowe środki trwałe
 
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
982 426,07
ul. Katedralna 18 (Teatr)
3 032 774,89
ul. Słowiańska (MDK)
34 634,18
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty
37 528,80
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium
5 528,78
Razem
4 092 892,72
 
 
Grunty  
Budynek Teatr 256 789,00
Budynek MDK 42 961,00
Budynek pokoszarowy 119 207,00
Razem 418 957,00
   
2. Pozostałe środki trwałe
 
   
ul. 11 Listopada 13 (byłe CKJ)
283 445,92
ul. Katedralna 18 (Teatr)
217 998,19
ul. Słowiańska (MDK)
22 793,27
Konkatedra p.w.św. Jana Ewangelisty 16 881,40
ul. Braterstwa Narodów 33- Tabularium 5 966,28
Razem 547 085,06

 


Budżet KCK w 2019 r. 6 445 141,18 zł w tym:

 

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY


PLAN
 

WYKONANIE

WSKAŹNIK %

DOTACJA ORGANIZATORA

5 075 994,00

5 075 994,00

100

DOCHODY WŁASNE

1 300 000,00

1 369 147,18

105

RAZEM

6 375 994,00

6 445 141,18

 

K O S Z T Y

WYDATKI


PLAN

WYKONANIE

WSKAŹNIK %

WYNAGRODZENIE OSOBOWE

2 259 279,00

2 259 278,86

100

UMOWY CYWILNO PRAWNE

361 000,00

359 254,58

100

MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

363 500,00

361 086,80

99

ENERGIA

403 700,00

403 494,24

100

USŁUGI

2 286 518,00

2 281 140,25

100

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

13 900,00

11 471,46

83

RYCZAŁTY SAMOCHODOWE

13 000,00

11 806,98

91

PFRON

34 000,00

33 037,00

97

EKWIW.ZA PRANIE, POZ. KOSZTY

8 000,00

6 335,00

79

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTÓW

50 500,00

49 167,95

97

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

390 000,00

388 292,03

100

SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

35 000,00

34 586,24

99

ODPIS NA ZFŚS

66 000,00

65 946,64

100

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

20 000,00

19 726,00

99

ZAKUP TOWARU DO SKLEPU

60 000,00

43 562,86

73

AMORTYZACJA

500 000,00

398 241,05

80

RAZEM

6 864 397,00

6 726 427,94

 

 


Budżet KCK w 2018 r. 6 150 420,65 zł w tym:

 

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Dotacja organizatora 4 845 768,00 4 845 768,00 100
Dochody własne 1 285 000,00 1 304 652,65 102
Razem 6 130 768,00 6 150 420,65  

K O S Z T Y

WYDATKI PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Wynagrodzenie osobowe 2 265 092,00 2 265 091,72 100
Fundusz nagród
7 200,00
7 174,86
100
Umowy cywilno prawne 359 400,00 254 851,88 100
Materiały i wyposażenie 361 600,00 365 059,57 101
Energia 385 000,00 376 482,66 98
Usługi
2 088 000,00
2 086 727,19 100
Obchody rocznicowe 50 000,00 50 062,07 100
Podróże służbowe 12 000,00
10 933,34
91
Ryczałty samochodowe 15 200,00 13 328,82 88
PFRON
44 000,00
42 013,00 95
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty 9 000,00 7 395,50 82
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów 48 868,00
47 005,81
 
96
Składki na ubezpieczenia społeczne 401 500,00 401 414,00 100
Składki na fundusz pracy 33 400,00 33 300,95 100
Odpis na ZFŚS
64 670,00
64 669,85 100
Różne opłaty i składki 20 400,00
20 308,50
100
Zakup towaru do sklepu 52 800,00 52 707,07 100
Amortyzacja 500 000,00 402 066,00 80
Razem 6 718 130,00 6 605 093,08  

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYDATEK
Dochody własne 20 000,00 7 841,03
Dotacja UM - inwestycyjna 68 300,00 64 859,25

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  na 01.01.2017 na 31.12.2017
ŚRODKI PIENIĘŻNE
178 457,35
89 902,45
NALEŻNOŚCI  w tym: 83 684,37 49 037,67
wymagalne 21 401,51 2 140,00
niewymagalne 62 282,86 46 897,67
ZOBOWIĄZANIA  w tym: 219 237,00 155 734,68
wymagalne    
niewymagalne 219 237,00 155 734,68

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI źródło  finansowania Wydatki
platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych UM-organizator 48 185,81
zakup sprzętu sterującego dla potrzeb akustycznych UM-organizator 16 673,44
serwer NAS KCK-własne 3 754,26
laptop KCK-własne 4086,77
R A Z E M    72 700,28

 


Budżet KCK w 2017 r. 5 982 622,11 zł w tym:

 

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Dotacja organizatora 4 597 855,00 4 597 855,00 100
Dotacja celowa - KBO 40 475,00 40 003,19 99
Dochody własne 1 320 000,00 1 344 763,92 102
Razem 5 958 330,00 5 982 622,11  

K O S Z T Y

WYDATKI PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Wynagrodzenie osobowe 2 153 210,00 2 153 207,91 100
Fundusz nagród 21 280,00 21 273,40 100
Umowy cywilno prawne 255 450,00 254 851,88 100
Materiały i wyposażenie 291 070,00 290 994,97 100
Energia 411 780,00 411 763,35 100
Usługi 2 131 000,00 2 130 098,71 100
Podróże służbowe 11 270,00 11 256,14 100
Ryczałty samochodowe 15 370,00 15 362,88 100
PFRON 42 850,00 42 844,00 100
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty 5 680,00 5 668,10 100
Podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntów 48 290,00 48 288,02 100
Składki na ubezpieczenia społeczne 365 740,00 365 703,09 100
Składki na fundusz pracy 31 710,00 31 704,77 100
Odpis na ZFŚS 63 580,00 63 579,04 100
Różne opłaty i składki 19 300,00 19 298,50 100
Zakup towaru do sklepu 58 000,00 57 384,55 99
Amortyzacja 500 000,00 462 423,43 92
Razem 6 425 580,00 6 385 702,74  
 

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE i CELOWE

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYDATEK
Dochody własne 32 000,00 31 519,92
Dotacja UM - inwestycyjna 114 000,00 109 593,09
Dotacja UM- KBO 40 475,00 40 003,16

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  na 01.01.2017 na 31.12.2017
ŚRODKI PIENIĘŻNE 178 600,28 178 457,35
NALEŻNOŚCI  w tym: 48 649,21 83 684,37
wymagalne 4 798,45 21 401,51
niewymagalne 43 850,76 62 282,86
ZOBOWIĄZANIA  w tym: 197 442,45 219 237,00
wymagalne    
niewymagalne 197 442,45 219 237,00

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI źródło  finansowania Wydatki
Mikrofony bezprzewodowe szt. 4 Urząd Miasta  26 000,00
KCK-własne 1 351,92
Stageboxy Urząd Miasta  36 774,53
Ruchome głowy szt.6 Urząd Miasta  27 753,56
Infokiosk Urząd Miasta  19 065,00
Zestaw komputerowy szt.6 KCK-własne 19 766,32
Litery oświetleniowe- zestaw KCK-własne 4 056,15
Urządzenie wielofunkcyjne  KCK-własne 6 345,53
R A Z E M    141 113,01

 


Budżet KCK w 2016 r. 5 462 933,46 zł w tym:

 

KWIDZYŃSKIE CENTRUM KULTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZA OKRES OD
01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU

P R Z Y C H O D Y

PRZYCHODY PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %

Dotacja Organizatora

4 202 732,00 4 202 732,00 100

Dochody własne

1 200 000,00 1 260 201,46 105
RAZEM 5 402 732,00 5 462 933,46 --
 
 
K O S Z T Y
 
WYDATKI PLAN WYKONANIE WSKAŹNIK %
Wynagrodzenie osobowe  1 965 882,00 1 965 881,78 100
Fundusz nagród 22 000,00 21 656,75 98
Umowy cywilno prawne 301 100,00 301 081,52 100
Materiały i wyposażenie 365 598,00 320 626,64 88
Energia 382 200,00 381 423,96 100
Usługi 1 769 300,00 1 725 160,27 98
Podróże służbowe 8 880,00 8 751,31 99
Ryczałty samochodowe 13 500,00 13 323,03 99
PFRON 24 200,00 24 172,00 100
Ekwiw.za pranie, poz. Koszty 7 800,00 7 323,00 94
Podatek od nieruchomości, wieczyste
użytkowanie gruntów
56 120,00 55 481,02 99
Składki na ubezpieczenia społeczne 340 850,00 340 753,34 100
Składki na fundusz pracy 31 300,00 31 271,53 100
Odpis na ZFŚS 57 592,00 57 591,24 100
Różne opłaty i składki 12 410,00 12 402,00 100
Zakup towaru do sklepu 44 000,00 43 978,47 100
Amortyzacja 500 000,00 483 155,28 97
RAZEM 5 902 732,00 5 794 033,14 98
 
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
 
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PLAN WYDATEK

Dochody własne

38 000,00 37 151,69

Dotacja organizatora

24 500,00 23 709,02

 

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

  na 01.01.2016 na 31.12.2016

Środki pieniężne

103 006,11 181 672,09

Należności 

48 176,75 48 649,21

Zobowiązania 

226 771,91 197 442,45

 

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZAŃ

NALEŻNOŚCI: WARTOŚĆ
Wymagalne 4 798,45
Niewymagalne 43 850,76
RAZEM 48 649,21
ZOBOWIĄZANIA: WARTOŚĆ
 Wymagalne 0,00
 Niewymagalne 197 442,45
 RAZEM 197 442,45

 

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI

ŹRÓDŁO  FINANSOWANIA 

WYDATKI
ekran do tylnej prezentacji własne 2 786,88
dotacja 4 500,00
pianina szt.3 dotacja 19 209,02
program eurobilet własne 17 245,00
zestawy komputerowe szt.2 własne 8 548,99
klimatyzator własne 8 570,82
RAZEM -- 60 860,71

 


Budżet KCK w 2014 r. 5 021 207,33 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
    a) dotacja Urzędu Miasta-
    b) własne-

 


3 997 000,00
1 024 207,334 866 332,34        

   123 349,08
     60 067,86
 
Budżet KCK w 2013 r. 4.844 835,89 zł w tym:

Dochody:

1. dotacja UM-
2. własne-

Wydatki:

1. bieżące-
2. inwestycyjne pokryte:
    a) dotacja Urzędu Miasta-
    b) własne-

 


3 795 782,00
1 049 053,894 780 828,29         

     24 955,44
     29 803,54
 

Dochody:    

1. dotacja UM-                            3 795 782,00

2. własne-                                   1 049 053,89

Wydatki:

1. bieżące-                                  4 780 828,29    

2. inwestycyjne pokryte:           

a) dotacja Urzędu Miasta-             24 955,44

b) własne-                                        29 803,54 

 


Budżet KCK w 2012 r. 4.796 278,00 zł w tym:

 

 - dotacje z UM

 - dotacje na inwestycje z UM

 - dochody własne

3 514 510,00 zł

  400 000,00  zł 

1 027 178,00 zł


Budżet KCK w 2011 r. 5.087.154,10 zł w tym:

 - dotacje

 - dochody własne

4 112.900,00 zł

   974 254,10 zł


Budżet KCK w 2010 r. 6.216.551,40 zł w tym:

 - dotacje

-  Ministerstwo Kultury 

-  dochody własne

5 469.500,00 zł
     27 000,00 zł
   720 051,40 zł


Budżet KCK w 2009 r. 6 590 771,00 zł w tym:

 - dotacje z Urzędu Miasta

 - dotacje z MK i DN

  - dochody własne

5 545 360,00 zł

   419 018,00 zł

   626 393,00 zł


Budżet KCK w 2008 r. 4 727 658,09 zł w tym:

 - dotacje

 - Ministerstwo Kultury

 - dotacje na inwestycje

 - dochody własne

3 514 510,00 zł

   234 239,34 zł

   106 600,00 zł

   872 308,75 zł


Budżet KCK w 2007 r. 8 724 733,16 zł w tym:

 - dotacje

 - dotacje na realizację projektu EFS

 - dotacje na inwestycje

 - dochody własne

2 665 478,00 zł

1 467 892,64 zł

3 752 649,37 zł

   838 713,15 zł


Budżet KCK w 2006 r. 5 104 830,84 zł w tym:

 - dotacje

 - dotacje na realizację projektu EFS

 - dotacje na inwestycje

 - dochody własne

2 545 800,00 zł

   370 402,55 zł

1 629 999,99 zł

   558 628,30 zł


Budżet KCK w 2005 r. 3 06 .970,00 zł w tym:

 - dotacje

 - dotacje na inwestycje

 - dochody własne

2 180 000,00 zł

   122 000,00 zł

   759 970,00 zł


Budżet KCK w 2004 r. 2 996 025,00 zł

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5005
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2005-03-11 12:00:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-07-09 08:42:53 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:40:16 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:37:52 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:32:48 Marek Wawryniuk
2020-07-09 08:29:56 Marek Wawryniuk
2019-05-08 12:23:01 Marek Wawryniuk
2019-05-08 12:20:14 Marek Wawryniuk
2019-05-08 12:19:21 Marek Wawryniuk
2019-05-08 12:18:43 Marek Wawryniuk
2019-05-08 12:11:58 Marek Wawryniuk
 
Pokaż starsze