Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
Statut

STATUT KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE
 

 

I.  Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Kwidzyńskie Centrum Kultury, zwane dalej KCK, jest samorządową instytucją kultury.

2.       KCK działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i powadzeniu działalności kulturowej ( DZ. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. ze zm.), aktu o utworzeniu oraz niniejszego statutu.

3.       Organizatorem KCK jest Gmina Miejska Kwidzyn.

4.       KCK swoją działalnością obejmuje Miasto Kwidzyn.

5.       Siedziba KCK mieści się w Kwidzynie, przy ul. 11 Listopada 13.

6.       KCK prowadzi działalność w obiektach przy ul. 11 Listopada 13, ul. Katedralnej 18 i ul. Słowiańskiej 13 oraz w pomieszczeniach zlokalizowanych w południowej części prezbiterium Kościoła p.w. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przy ul. Katedralnej, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 19/3 o pow. 3803 m2, obręb 10, a także w pomieszczeniu położonym przy ul. Braterstwa Narodów 33/11.

7.       KCK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

8.       Organem zatwierdzającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm. ) dla KCK jest Burmistrz Miasta Kwidzyna.

§ 2

KCK może realizować własne lub zlecone przedsięwzięcia na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

II.  Cel i zakres działalności KCK

§ 3

Celem KCK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców miasta  oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 4

1.       Do podstawowych zadań KCK należy:

a.       edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

b.      tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

c.       tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

d.      rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

e.      udostępnienie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury w ramach regionalnej pracowni.

f.        prowadzenie kursów instruktażowo- metodycznych oraz kursów języków obcych i informatycznych.

g.        sprawowanie opieki nad zabytkami w ramach regionalnej pracowni poprzez urządzenie i udostępnienie dla zwiedzających krypty (kaplicy grzebalnej) Mistrzów Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, a także innych dostojników kościelnych.

2.       Zadania wymienione w ust. 1 KCK realizuje poprzez:

a.       organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych, prezentacji filmów,

b.       prowadzenie zespołów, kółek i ognisk artystycznych oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży,

c.      prowadzenie zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych różnymi dziedzinami wiedzy, z uwzględnieniem informatyki i języków obcych,

d.      organizowanie obchodów świąt narodowych oraz uroczystości miejskich,

e.        prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,

f.       świadczenie usług z zakresu kultury,

g.      prowadzenie współpracy z zagranica, zwłaszcza z miastami partnerskimi,

h.         współpracę ze stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowo-wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami zawodowymi i twórców oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań KCK,

i.        inne działania służące zaspokojeniu kulturalnym potrzeb i aspiracji mieszkańców miasta.

3.       KCK może, na mocy porozumień i umów, współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi i fundacjami oraz innymi instytucjami w zakresie:

a.       działalności statutowej,

b.      obsługi technicznej- również poza terenem instytucji z zastosowaniem sprzętu nagłaśniającego-narad, imprez, konferencji, itp.

c.       wypożyczenia sprzętu technicznego wraz z obsługa,

d.      wynajmu sali na imprezy zlecone,

e.      dzierżawienie pomieszczeń własnych,

f.        prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz przedmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych,

g.       sprzedaży wyrobów artystycznych.

4.       KCK może także prowadzić działalność w zakresie:

a.       świadczenia usług artystycznych, edukacyjnych i promocyjnych,

b.      prowadzenia działalności gospodarczej m.in. poprzez wynajem pokoi gościnnych oraz sprzedaż pamiątek i wydawnictw.

III.  Zarządzanie i organizacja

§ 5

1.       Działalnością KCK kieruje Dyrektor.

2.       Dyrektora KCK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta Kwidzyna, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

3.       Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz. Regulamin konkursu ustala Burmistrz.

4.       Dyrektor zarządza KCK i reprezentuje je na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jego imieniu.

5.       Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielne i ponosi odpowiedzialność za działalność instytucji.

6.       Dyrektor KCK w szczególności:

a.       odpowiada za merytoryczne i finansowe wyniki działalności KCK oraz zarządza majątkiem instytucji,

b.      zatrudnia, awansuje i zwalnia pracowników,

c.       ustala roczny plan finansowy z zachowaniem dotacji Organizatora,

d.      sporządza roczny plan działalności merytorycznej KCK, który przedkłada Burmistrzowi Miasta Kwidzyna,

e.      przedkłada Burmistrzowi półroczną i roczną informację z realizacji działalności merytorycznej,

f.        przedstawia burmistrzowi informacje półroczną oraz roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

7.       Dyrektor KCK może powołać do dwóch zastępców dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza.

8.       Odwołanie zastępcy dyrektora KCK następuje w trybie właściwym dla jego powołania.

§ 6

1.       Podstawą działalności KCK jest roczny program działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Komisje Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Kwidzynie.

2.       Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do realizowania w danym roku.

3.       KCK wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4.       Zasadnicza cześć działalności KCK jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kwidzyn.

5.       KCK może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach artystycznych i rozrywkowych.

6.       Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

§ 7

1.       Organem doradczym KCK jest Komisja Oświaty, Kultury, Sportu ,Rekreacji i Turystyki Rady Miejskiej w Kwidzynie oraz Rada Programowa ds. Kultury.

2.       Organy, o których mowa w ust. 1 są  powołane zgodnie z odrębnymi regulaminami przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Kwidzynie.

§ 8

Organizację wewnętrzną  KCK określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Kwidzyna oraz opinii działających w KCK organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

IV.  Gospodarka finansowa.

§ 9

1.       KCK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielna gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.       Podstawą gospodarki finansowej KCK jest roczny plan działalności instytucji zatwierdzany przez Dyrektora KCK z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora.

3.       Wysokość rocznej dotacji na działalność KCK ustala Organizator.

4.       Plan, o którym mowa w ust. 2, oraz jego zmiany, Dyrektor KCK niezwłocznie po zatwierdzeniu przedkłada Burmistrzowi Miasta Kwidzyna.

5.       KCK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z dotacji Organizatora oraz uzyskiwanych przychodów.

6.       Plan działalności KCK zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów (plan finansowy), plan remontów i konserwacji środków trwałych, plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.

§ 10

Przychodami KCK są: dotacje Organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

V.  Postanowienia końcowe.

§ 11

KCK używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

§ 12

Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Kwidzynie , w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5645
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2005-03-10 13:10:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2016-09-23 11:06:56 Marek Wawryniuk
2016-09-23 11:00:19 Marek Wawryniuk
2016-09-23 10:55:22 Marek Wawryniuk
2016-09-23 10:43:43 Marek Wawryniuk
2016-04-25 13:33:17 Marek Wawryniuk
2016-04-25 13:32:16 Marek Wawryniuk
2012-09-14 11:42:58 Marek Wawryniuk
2007-05-31 15:24:09 Marek Wawryniuk
2007-05-31 15:22:11 Marek Wawryniuk
2007-05-31 15:10:55 Marek Wawryniuk
 
Pokaż starsze