Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KWIDZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W KWIDZYNIE

Na podstawie § 8  Statutu  Kwidzyńskiego Centrum Kultury (KCK) w Kwidzynie, nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Kwidzynie Nr XLVII/360/06  z dnia 28 września 2006r. ustalam poniższy Regulamin Organizacyjny Kwidzyńskiego Centrum Kultury.


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) zadania i zasady funkcjonowania Kwidzyńskiego Centrum Kultury, zwanego dalej KCK,
2) strukturę organizacyjną  KCK- załącznik nr 1,
3) schemat organizacyjny KCK- załącznik nr 2,
4) zadania i kompetencje poszczególnych działów oraz stanowisk pracy w KCK.

§ 2


1. KCK działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2001 r., Nr 13 poz. 123 z późn. zmianami),
2) Statutu KCK nadanego Uchwałą Nr XLVII/360/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie
z dnia 28 września  2006 roku.
2. KCK posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
3. Siedzibą KCK jest budynek położony w Kwidzynie przy ul.11 Listopada 13.
4. KCK prowadzi także działalność w budynkach położonych przy ul. Słowiańskiej 13
i przy ul. Katedralnej 18.
5. KCK używa pieczęci podłużnej o następującej treści: Kwidzyńskie Centrum Kultury,        82-500 Kwidzyn, ul.11 Listopada 13.
6. KCK realizuje swoje cele i zadania na podstawie Statutu oraz ustawy.
7. KCK realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami  i organizacjami społecznymi oraz organizacjami rządowymi.
8. Zakres działalności KCK obejmuje w szczególności:
1) organizowanie imprez kulturalnych: spektakli, koncertów, imprez plenerowych wystaw, prezentacji filmów,
2) prowadzenie zespołów, kółek i ognisk artystycznych oraz edukacji kulturalnej dzieci
i młodzieży,
3) prowadzenie zajęć, których celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży
i dorosłych rożnymi dziedzinami wiedzy, z uwzględnieniem informatyki i języków obcych,
4) organizowanie obchodów świąt narodowych oraz uroczystości lokalnych,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
6) świadczenie usług z zakresu kultury,
7) współpracę ze stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowo
- wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami zawodowymi i twórców oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań KCK,
8) udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury w ramach regionalnej pracowni,
9) współpraca z innymi podmiotami w zakresie
10) wynajem pomieszczeń, sceny i pokoi gościnnych.

Rozdział II
Struktura organizacyjna KCK

§ 3


1. KCK  zarządza Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz.
2. W okresie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora.
3. W KCK funkcjonują jedno i wieloosobowe stanowiska pracy w ramach działów oraz samodzielne stanowiska pracy- szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1.
4. W KCK utworzono następujące stanowiska kierownicze:
1) Dyrektor,
2) Zastępca Dyrektora,
3) Główny Księgowy,
4) Kierownik ds. Artystyczno- Dydaktycznych,
5) Kierownik ds. Organizacji Sceny,

§ 4


KCK realizuje zadania również na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rozdział III
Zadania i kompetencje 
Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego oraz Kierowników
       
Dyrektor
§ 5


1 . Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru  merytorycznego i finansowego  nad funkcjonowaniem KCK,
2) zarządzanie majątkiem KCK,
3) bieżące wydawanie zarządzeń w celu sprawniejszego funkcjonowania KCK,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych 
i finansowo-inwestycyjnych,
5) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej: zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
6) przyznawanie nagród i premii oraz udzielanie określonych kar regulaminowych, zgodnie z Kodeksem Pracy i Regulaminem Wynagradzania,
7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny płac, dyscypliny pracy
i porządku,
8) tworzenie repertuaru i sprawowanie bieżącej kontroli nad jego realizacją,
9) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów bhp,  p. poż. oraz działalności
w zakresie obrony cywilnej,
10) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami związkowymi i  stowarzyszeniami społecznymi,
11) kontrola i koordynacja działań pracowników w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków,
12) kontrola i koordynacja działań związanych z administrowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
13) powoływanie stałych lub doraźnych komisji do opracowania i wykonania określonych zadań, np. komisja przetargowa, inwentaryzacyjna, konkursowa,
14) powoływanie doraźnych zespołów roboczych ds. realizacji imprez,
15) organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników.

2. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora,
2) Główny Księgowy,
3) pracownik pracowni regionalnej,

Zastępca Dyrektora
§ 6


1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 
1) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad funkcjonowaniem budynków KCK,
2) nadzór gospodarczy w zakresie gwarancji, reklamacji i utrzymania budynków KCK,
3) nadzór nad ochroną obiektów KCK,
4) nadzór nad opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji umów KCK,
5)  opracowywanie planów w zakresie inwestycji i remontów,
6) prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej nieruchomości przy ul. 11 Listopada 13, utrzymanie budynku i otoczenia w stanie użyteczności, prowadzenie wszystkich spraw związanych z remontami, przeglądami i konserwacją,
7) koordynacja dokonywania zakupów w celu prawidłowego funkcjonowania placówki zgodnie z planem budżetowym,
8) nadzór nad prawidłową organizacją imprez,
9) nadzór nad sprawami związanymi z promocją KCK,
10) nadzór nad dystrybucją i magazynowaniem wydawnictw KCK,
11) prowadzenie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi kontrolami i zaleceniami odpowiednich służb nadzoru.
12) organizowanie i nadzór nad pracą podległych działów i pracowników.
2.  Zastępcy Dyrektora bezpośrednio podlegają:
1) Kierownik ds. Dydaktyczno -Artystycznych,
2) Kierownik ds. Organizacji Sceny,
3) Pracownicy działów: ds. Organizacyjno- Promocyjnych, ds. Informatycznych oraz Pokoje Gościnne.

Główna Księgowa
§ 7


1. Do zadań Głównej Księgowej należy w szczególności:
1) konstruowanie rocznego planu finansowego,
2) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu,
3) sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy, naliczanie zasiłków chorobowych, prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń i innych wypłat,
4) nadzorowanie prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, PZU,
5) nadzorowanie prowadzenia rozliczeń z  dostawcami i odbiorcami usług,
6) rozliczanie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych KCK,
7) zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności składanych sprawozdań przez KCK,
8) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,
9) sporządzanie bieżących analiz finansowych,
10) niezwłoczne informowanie Dyrektora o przekroczeniach lub nieprawidłowościach,
11) gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
12) organizowanie i nadzór nad pracą  podległych pracowników.
2. Głównej Księgowej bezpośrednio podlegają pracownicy działu ds. Księgowości.

Kierownik ds. Dydaktyczno-Artystycznych
§ 8


1. Do zadań Kierownika ds. Dydaktyczno-Artystycznych należy w szczególności:
1) organizacja zajęć dydaktycznych,
2) organizowanie i nadzór nad pracą podległych działów i pracowników,
3) nadzór merytoryczny nad pracownikami działu artystycznego w zakresie realizacji zaplanowanych zadań, wynikających z zadaniowego systemu czasu pracy,
4) prowadzenie ewidencji instrumentów muzycznych KCK,
5) przygotowywanie projektów sprawozdań merytorycznych dla Dyrektora z działalności KCK,
6) wynajem sal w budynku przy ul. 11 Listopada 13 i bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń,
7) ścisła współpraca z Kierownikiem ds. Organizacji Sceny w zakresie dostępności sal teatralnych, sceny, terminów zajęć i występów grup artystycznych,
8) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powołanych przez Dyrektora KCK.
2. Kierownikowi ds. Dydaktyczno-Artystycznych bezpośrednio podlegają pracownicy Działów: ds. Dydaktycznych, ds. Artystycznych.

Kierownik ds. Organizacji Sceny
§ 9


1. Do zadań  Kierownika ds. Organizacji Sceny należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi organizacyjno - technicznej w zakresie zarządzania nieruchomościami na ul. Słowiańskiej 13 i Katedralnej 18, utrzymaniem budynków
i otoczenia w stanie użyteczności, prowadzenie wszystkich spraw związanych
z remontami, przeglądami i konserwacją przy ścisłej współpracy z Zastępcą Dyrektora,
2) bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń i instrumentów muzycznych
w w/w obiektach przy ścisłej współpracy z Kierownikiem ds. Dydaktyczno-Artystycznych ,
3) uzgadnianie potrzeb technicznych i osobowych przy organizacji imprez,
4) wynajem i organizacja pracy sceny oraz sal w zakresie zarządzanych budynków,
5) wynajem, organizacja pracy, dozór i dbałość o sprawne funkcjonowanie sceny plenerowej (przeglądy techniczne, remonty),
6) ustalenia, projektowanie i prowadzenie dokumentacji umów KCK dotyczących wypożyczenia instrumentów muzycznych, wynajmu sal i scen w zakresie zarządzanych budynków oraz sceny plenerowej,
7) nadzór nad ofertą i organizacją pracy kina,
8) nadzór nad organizacją widowni,
9) organizacja imprez plenerowych w zakresie zasobów osobowych, wyżywienia, transportu, budowy i dozoru sceny,
10) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK,
11) organizowanie i nadzór nad pracą podległych pracowników.
2. Kierownikowi ds. Organizacji Sceny bezpośrednio podlegają pracownicy Działu
ds. Organizacji Sceny.

Rozdział IV
Zadania i kompetencje
realizowane w działach i na samodzielnych stanowiskach pracy

 § 10


1. Dyrektor w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi pracowników dokonuje podziału zadań realizowanych przez pracowników KCK na poszczególnych stanowiskach pracy.
2. Podział zadań, o którym mowa w ust. 1 określa się szczegółowo w zakresach czynności pracowników.

 § 11


Bezpośredni przełożeni kierując pracami podległych działów odpowiadają za realizację zadań zawartych w Statucie KCK, regulaminie organizacyjnym oraz szczegółowych zakresach czynności i w tym zakresie odpowiadają przed Dyrektorem oraz Zastępcą Dyrektora za właściwe i terminowe wykonywanie zadań należących do działu.

§ 12


 W  dziale ds. Organizacyjno – Promocyjnym realizowane są n/w sprawy:
1) prowadzenie głównego sekretariatu KCK,
2) prowadzenie korespondencji w zakresie poczty przychodzącej – oznaczanie
i przekazywanie do kierowników działów oraz poczty wychodzącej całej instytucji,
3) przygotowanie harmonogramu imprez, ich organizacja i realizacja,
4) obsługa imprez własnych i zleconych, prowadzenie dokumentacji, bieżące sporządzanie zamówień,
5) współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury (np. wystawy),
6) promocja imprez organizowanych i współorganizowanych przez KCK, kontakty
z mediami,
7) utrzymanie czystości i porządku na terenie budynku na ul. 11 Listopada 13 i terenach przyległych,
8) zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów KCK, wyposażenie w środki czystości, higieny osobistej, apteczki,
9) konserwacja sprzętu, bieżące naprawy, remonty,
10) prowadzenie spraw kadrowych,
11) opracowywanie, aktualizacja i prowadzenie dokumentacji umów KCK,
12) przyjmowanie skarg i wniosków obywateli,
13) prowadzenie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
14) prowadzenie nadzoru nad zakupami dokonywanymi w KCK w zakresie zgodności
z prawem zamówień publicznych,
15) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 13


W dziale ds. Informatycznych realizowane są n/w sprawy:
1) przygotowywanie projektów graficznych, sporządzanie wydruków specjalistycznych,
2) zarządzanie i obsługa sieci zewnętrznej i wewnętrznej KCK,
3) czuwanie nad techniczną sprawnością zasobów informatycznych i audiowizualnych,
4) utrzymywanie systemów komputerowych i audiowizualnych w warunkach zgodnych
z wymogami bezpieczeństwa i z wymogami producentów,
5) dokumentowanie legalności sprzętu i oprogramowania, dbałość o poprawną instalację licencji stanowiskowych,
6) instalacja i konfiguracja sprzętu,
7) zarządzanie kontami użytkowników,
8) szkolenia wewnętrzne w zakresie korzystania z sieci komputerowej i obsługi sprzętu przynależnego do stanowiska pracy,
9) prowadzenie dokumentacji dotyczącej technicznego stanu sprzętu komputerowego
i audiowizualnego,
10) bieżący przegląd i aktualizacja systemów komputerowych w firmie,
11) dbałość o wygląd i estetykę sprzętu komputerowego w salach wykładowych KCK,
12) obsługa auli oraz sal wykładowych w zakresie sprzętu technicznego, komputerowego, zgodnie z prowadzonym grafikiem zajęć i wynajmu,
13) prowadzenie strony internetowej KCK,
14) ścisła współpraca z Działem Dydaktycznym w zakresie dostępności sprzętu i obsługi związanej z wynajmem sal i prowadzeniem zajęć dydaktycznych,
15) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 14


W Dziale - Pokoje Gościnne realizowane są n/w sprawy:
1) prowadzenie działalności związanej z wynajmem pokoi gościnnych i obsługą gości,
2) dbanie o wygląd i estetykę pokoi gościnnych,
3) obsługa świetlicy hotelowej w zakresie organizowanych spotkań i szkoleń,
4) nadzór i koordynacja usług pralniczych,
5) dystrybucja i magazynowanie wydawnictw KCK,
6) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 15


W dziale ds. Dydaktycznych realizowane są n/w sprawy:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów dydaktycznych,
2) prowadzenie zajęć merytorycznych w zespołach zainteresowań,
3) przeprowadzanie egzaminów i szkoleń w zakresie CISCO i ECDL,
4) tworzenie oferty innych zajęc,
5) opracowywanie ofert programowych w zakresie szkoleń oraz ich realizacja,
6) podejmowanie działań mających na celu propagowanie czytelnictwa,
7) prowadzenie czytelni internetowej (tzw. Medioteki) a w szczególności przechowywanie, obsługa i udostępnianie zbiorów czytelni internetowej do celów naukowych i dydaktycznych,
8) prowadzenie strony internetowej BIP,
9) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 16


W dziale ds. Artystycznych realizowane są n/w sprawy:
1)  upowszechnianie koncepcji, inicjatyw i doświadczeń w dziedzinie pracy kulturalno
- oświatowej,
2) prowadzenie naboru do zespołów zainteresowań,
3) prowadzenie zajęć merytorycznych w zespołach zainteresowań,
4) przygotowywanie programów artystycznych,
5) współorganizacja i udział w imprezach artystycznych, festiwalach, warsztatach, konkursach,
6) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością zespołów zainteresowań,
7) wynajem pomieszczeń w budynku KCK przy ul. 11 Listopada 13,
8) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 17


W dziale ds. Organizacji Sceny realizowane są n/w sprawy:
1) techniczna obsługa imprez własnych i zleconych,
2) wynajem pomieszczeń w budynkach KCK przy ul. Słowiańskiej 13 i Katedralnej 18,
3) świadczenie usług w zakresie wynajmu i obsługi sceny plenerowej,
4) współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury,
5) opracowywanie repertuaru kinowego i projekcja filmów,
6) sprzedaż biletów,
7) utrzymywanie bezawaryjnej pracy urządzeń technicznych i audiowizualnych,
8) bieżące naprawy, konserwacja, remonty,
9) utrzymanie czystości i porządku na terenie budynków na ul. 11 Słowiańskiej 13, Katedralnej 18 i  terenach przyległych,
10) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 18


W Dziale ds. Księgowości realizowane są n/w sprawy:
1) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych i bilansu,
2) prowadzenie rachunkowości KCK,
3) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,
4) sporządzanie list płac wynikających ze stosunku pracy, naliczanie zasiłków chorobowych,  prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń i innych wypłat,
5) prowadzenie rozliczeń  z ZUS, US, PZU, dostawcami i odbiorcami,
6) rozliczanie inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych KCK,
7) analizowanie wskaźników ekonomicznych KCK,
8) prowadzenie kasy KCK,
9) regulowanie płatności wobec artystów imprez plenerowych,
10) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

§ 19


W Dziale – Pracownia Regionalna realizowane są n/w sprawy:
1) edukacja kulturalna i wychowanie poprzez propagowanie kultury, tradycji i historii regionu,
2) poszukiwanie i gromadzenie dóbr kultury,
3) udostępnianie zbiorów pracowni regionalnej do celów naukowych i edukacyjnych,
4) organizowanie sesji popularnonaukowych, odczytów, spotkań, konkursów oraz wystaw
i imprez o charakterze historycznym,
5) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
6) prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
7) współpraca ze stowarzyszeniami kulturalnymi, placówkami oświatowymi, fundacjami oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi, mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań KCK, w szczególności związanymi z propagowaniem historii i tradycji regionu,
8) kształtowanie aktywnej postawy w kierunku tworzenia tzw. „małej ojczyzny”, integracji środowiska, kształtowania świadomości lokalnej,
9) pielęgnowanie tradycji, regionalnego folkloru i sztuki ludowej, zachowanie dokumentów
i tradycji regionu,
10) udział w pracach doraźnych zespołów roboczych powoływanych przez Dyrektora KCK.

Rozdział V
Zasady sporządzania i podpisywania pism  oraz umów

§ 20


1.  Korespondencje wychodzącą z KCK podpisuje Dyrektor, lub inna upoważniona osoba. Zakres upoważnienia jest ustalony w zakresach czynności pracowników.
2.  Projekty pism przed przedłożeniem ich do podpisu, musza być parafowane przez pracownika przygotowującego dokument.
3.  Na każdym dokumencie wysyłanym na zewnątrz winna być umieszczona informacja o osobie prowadzącej sprawę oraz o numerze telefonu.


§  21

1.  Projekty umów (aneksów) przygotowują pracownicy działów oraz osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.
2.  Każda strona umowy musi być parafowana przez osobę reprezentującą w umowie KCK i osobę odpowiedzialną za realizację umowy a na wniosek Dyrektora KCK przez radcę prawnego.
3.  Umowy sporządza się w  trzech egzemplarzach, z których dwa pozostają w KCK- jeden
w Dziale ds. Księgowości, drugi w Dziale ds. Organizacyjno - Promocyjnych.
4.  W Dziale ds. Organizacyjno-Promocyjnych prowadzi się centralny rejestr umów.
5.  Umowy oznacza się następująco:
1) symbol instytucji i stanowiska,
2) kolejny numer umowy,
3) rok zawarcia.
6.  Kopie zawieranych umów przekazywane są do działu lub na samodzielne stanowisko odpowiedzialne za realizacje umowy.

Rozdział  VI
Obieg dokumentów

§  22


1. Wszelka korespondencja wpływająca i wypływająca z KCK rejestrowana jest
    w sekretariacie głównym przy ul. 11 Listopada 13.
2. W obiegu dokumentów  należy przestrzegać następujących zasad:
1) dokumenty przechodzą przez niezbędne punkty zatrzymania,
2) sprawy pilne (telegramy, faxy, maile) przedkłada się niezwłocznie,
3) w korespondencji obowiązują oznaczenia określone w załączniku nr 1.

Rozdział  VII
Zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

§  23


1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem spraw, które można załatwić
w terminach skróconych.
2. Pracownicy KCK są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą  pracownicy zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
4. Składane na piśmie skargi nie mogą być rozpatrywane przez osoby, których skarga  dotyczy. Osoby te mają obowiązek udostępnienia wszelkich danych osobie sprawdzającej podstawy skargi.
5. Kontrolę i koordynację działań pracowników KCK w zakresie załatwiania indywidualnych  spraw obywateli, w tym zwłaszcza skarg, wniosków sprawuje Dyrektor.

Rozdział  VIII
Zasady udzielania informacji dziennikarzom

§ 24


1. Informacji o działalności KCK dziennikarzom udziela Dyrektor lub inna upoważniona przez niego osoba.
2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz.1198 z późn.zm.).


Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 26


Regulamin organizacyjny wydaje i zatwierdza Dyrektor KCK po zasięgnięciu opinii organizatora i działających organizacji związkowych.                            
                                                

 

Kwidzyn 01 października 2007

Dyrektor Kwidzyńskiego Centrum Kultury

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 5345
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2007-10-18 10:25:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-10-18 10:41:08 Marek Wawryniuk
2007-10-18 10:39:57 Marek Wawryniuk