Biuletyn Informacji Publicznej
Kwidzyńskie Centrum Kultury

      Co to jest?
KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe Kwidzyńskie Centrum Kultury w Kwidzynie z siedzibą przy ul. 11 Listopada 13,
82-500 Kwidzyn, w imieniu której działa Dyrektor P.O. Katarzyna Bednarek. Kontakt z Dyrektorem:

 • drogą papierową na adres: ul. 11 Listopada 13, 82-500 Kwidzyn , oraz 
 • mailowo:   kck@kck-kwidzyn.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jan Fabiszak, mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres: iod-kck@kck-kwidzyn.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacja zadań własnych wynikających z regulaminu KCK i ustawy o działalności instytucji kultury;
 2. prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności;
 3. sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Administratora;
 4. prowadzenie działań marketingowych;
 5. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
 6. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 7. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 8. zawarcie i realizacja umowy (świadczenia usług).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. konieczność wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez KCK

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres który jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości, ustawa o działalności instytucji kultury, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 2. okres, przez jaki są świadczone usługi;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;
 4. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, obsługę pielęgniarską, rachunkową;
 2. inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Miasto, Gmina. W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 654
Wprowadzony przez: Marek Wawryniuk
Data opublikowania: 2018-07-12 08:11:18
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2020-08-27 12:11:47 Marek Wawryniuk
2018-09-25 09:56:19 Marek Wawryniuk
2018-09-25 09:55:08 Marek Wawryniuk
2018-09-24 08:34:58 Marek Wawryniuk
2018-07-12 08:21:33 Marek Wawryniuk
2018-07-12 08:19:35 Marek Wawryniuk
2018-07-12 08:18:52 Marek Wawryniuk Publikacja artykułu
2018-07-12 08:17:14 Marek Wawryniuk
2018-07-12 08:15:49 Marek Wawryniuk