Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

      Co to jest?

Wyników na stronę: 10 20 30

Sępólno Krajeńskie, dnia 22.01.2018 rok

 

WYNIKI VII ETAPU

 

INFORMACJA O WYNIKU

ZAKOŃCZONEGO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

do służby w Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

na stanowisko stażysta (docelowo: starszy ratownik)

w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Sępólnie Krajeńskim

 

Komisja kwalifikacyjna, działająca na podstawie rozkazu nr 17/2017 Komendanta Powiatowego PSP w Sępólnie Krajeńskim z dnia 18 października 2017 roku, w dniu 22 stycznia 2018 roku zakończyła postępowanie kwalifikacyjne (ogłoszenie nr POK.1110.4.2017 z dnia 18 października 2017 roku) wobec kandydatów do służby przygotowawczej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

Po ustaleniu zdolności psychicznej i fizycznej przez Kujawsko – Pomorską Rejonową Komisje Lekarską w Bydgoszczy, do pełnienia służby przygotowawczej
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim został przyjęty kandydat:

 

     Nr identyfikacyjny kandydata               Łączna liczba punktów

1.                           2/2017             -        80,0 pkt.             

 

 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej:              kpt. mgr inż. Robert Liss

 

Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej:                     st. kpt. mgr inż. Dariusz Chylewski

                                                                             kpt. Krzysztof Brzozowski

                                                             mł. asp. mgr Ewa Czapiewska - Siekierka

 

 

Sępólno Krajeńskie, dnia 18 października 2017 roku

 

POK.1110.4.2017

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty (docelowo: starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim.

 

1. INFORMACJE SZCZEGÓŁÓWE:

Liczba stanowisk, na które jest prowadzony nabór:       1 stanowisko.

Nazwa stanowiska, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne: stażysta,
docelowo starszy ratownik w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.

Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.

Rodzaj rozkładu czasu służby: zmianowy rozkład czasu służby (24/48h)

 

2. WYMAGANIA USTAWOWE STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY
  W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:

Kandydaci do służby w Państwowej Straży Pożarnej, stosownie do postanowień
art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1204 ze zmianami) muszą spełniać następujące kryteria podstawowe:

 

1.      posiadać obywatelstwo polskie;

2.      korzystać z pełni praw publicznych;

3.      posiadać wykształcenie co najmniej średnie;

4.      być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5.      posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby;

6.      posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (tzn. odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie
od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się do kobiet.

 

3.   GŁÓWNE OBOWIĄZKI I ZADANIA NA STANOWISKU STAŻYSTY:

1.      Bezpośredni udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych;

2.      Utrzymanie powierzonego sprzętu oraz odzieży specjalnej i przedmiotów wyposażenia osobistego w czystości i pełnej sprawności technicznej;

3.      Wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki;

4.      Aktywne uczestnictwo w szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących;

5.      Udział we wszystkich pracach gospodarczych na terenie KP PSP w Sępólnie Krajeńskim;

6.      Pełna znajomość danych taktyczno-technicznych sprzętu oraz środków będących
na wyposażeniu jednostki;

7.      Ciągłe i systematyczne pogłębianie wiedzy zawodowej i utrzymanie wysokiej sprawności fizycznej;

8.      Sumienne wykonywanie rozkazów i poleceń wydawanych przez przełożonych
z zachowaniem zasad BHP;

9.      Pozostawanie w stałej dyspozycyjności do działań ratowniczo – gaśniczych i pełnienie wyznaczonych służb;

10.  Przestrzeganie regulaminu służby wewnętrznej, ceremoniału pożarniczego
oraz godzinowego toku służby;

11.  Wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1, ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1204
ze zmianami).

4.   WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata); w podaniu należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, numer telefonu;

2.      życiorys (podpisany własnoręcznie i czytelnie przez kandydata);

3.      kserokopie (wraz z oryginałami do wglądu):

-    świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

-    dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,

-    dowodu osobistego i prawa jazdy,

-    dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,

-    stron książeczki wojskowej, które uwidaczniają dane osobowe kandydata, informacje o uregulowanym stosunku do służby wojskowej – wpis „przeniesiony do rezerwy” lub zaświadczenie z WKU o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;

4.      podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922);

5.      podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o korzystaniu
z pełni praw publicznych;

6.      podpisane własnoręcznie i czytelnie przez kandydata oświadczenie o niekaralności
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Wymagane oświadczenia zawarte w punktach 4, 5 i 6 należy wypełnić według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

7.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

UWAGA! Wymagane zaświadczenie lekarskie należy złożyć dopiero w dniu przeprowadzania testu sprawności fizycznej, według wzoru określonego
w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Zaświadczenie lekarskie musi być prawidłowo wypełnione.

 

Wzory oświadczeń (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz zaświadczenia lekarskiego (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) są do pobrania ze strony internetowej KP PSP w Sępólnie Krajeńskim: www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl lub
w sekretariacie KP PSP w Sępólnie Krajeńskim (ul. Sienkiewicza 54) w dni robocze
od poniedziałku do piątku  w godzinach od 730 do 1530.

 

Honorowane będą tylko prawidłowo wypełnione zaświadczenia lekarskie
i oświadczenia na drukach pobranych ze strony internetowej lub w sekretariacie Komendy. Przedłożenie zaświadczeń i oświadczeń na innych drukach, brak kompletu dokumentów określonych w ogłoszeniu (pkt 1 - 6) lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań określonych w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata w I etapie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego zobligowani są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub oświadczenie,
że nie będą wnosić roszczeń w stosunku do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim oraz jej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych
w przypadku nieszczęśliwego wypadku (oraz jego następstw) podczas postępowania kwalifikacyjnego, według wzoru określonego w załączniku.

5.  TERMIN I  MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 18 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku:

- osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530,

- listownie (wymagana forma wysyłki: listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres: KP PSP w Sępólnie Krajeńskim, ul. Sienkiewicza 54, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie.

Za datę przyjęcia aplikacji liczy się data wpływu do sekretariatu Komendy, a nie data stempla pocztowego !

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę!

 

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie dokumenty aplikacyjne złożone w terminie 18.10.2017 – 31.10.2017 roku - osoby, które złożyły podanie o przyjęcie do służby przed ogłoszeniem niniejszego postępowania kwalifikacyjnego są zobowiązane do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji.

 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W KP PSP
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

BĘDZIE SIEDMIOETAPOWE

UWAGA:

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego, wymienionych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.

6.  PRZEBIEG ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone zostanie przez komisje kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1204 ze zmianami), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego
w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 30) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2005 roku, Nr 261,
poz. 2191 ze zmianami).

 

7.  ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

ETAP PIERWSZY    – ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym

1.      Przegląd i sprawdzenie kompletności dokumentów złożonych przez kandydata
oraz dokonanie w oparciu wstępnej oceny spełniania przez kandydata wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu
o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

2.      Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane
w systemie punktowym, zamieszczonym poniżej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 30). Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

Punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia

1.      wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy  – 15 punktów;

2.      wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów;

3.      wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

4.      wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;

5.      wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;

6.      wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP –
10 punktów;

7.      wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT – 15 punktów;

8.      wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT + RW – 20 punktów;

9.      wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżyniera bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów;

10.  uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o którym mowa
w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1868 ze zmianami) – 15 punktów;

11.  prawo jazdy kategorii C lub CE – 10 punktów;

12.  prawo jazdy kategorii CE i DE – 15 punktów;

13.  inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – maksymalnie
do 15 punktów:

·      uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii IP (zakres uprawnienia: podesty ruchome przejezdne: samojezdne montowane na pojeździe)                                                      – 5 punktów,

·      uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii P (zakres uprawnienia: podesty przejezdne)                                                                                                           – 5 punktów,

·      uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (zakres uprawnienia: gazy sprężone – Butle)                    – 5 punktów,

·      uprawnienia stermotorzysty                                                                     – 5 punktów,

·      ratownik WOPR                                                                                      – 5 punktów.

14.  za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

·         za kwalifikacje wymienione w punktach 1 – 8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

·         w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6-8
oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

·         kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 11-13 uwzględnia się przy naborze
na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienia użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,

RW – szkolenie strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

 

Informacja o wynikach I Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

ETAP DRUGI – test sprawności fizycznej

Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

Test sprawności fizycznej kandydata do służby składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich
oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2005 roku, Nr 261, poz. 2191 ze zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 30):

1.  Próba wydolnościowa - zmodyfikowana metoda harwardzka ("harvard step-up test"). Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

Wyposażenie:

- stopień o wysokości 30 cm - dla kobiet,

- stopień o wysokości 40 cm - dla mężczyzn,

- stoper,

- metronom.

 

Wykonanie próby:

- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,

- metronom nastawia się na 120 uderzeń na minutę,

- czas trwania pełnego ćwiczenia:      - 4 minuty dla kobiet,

                                                           - 5 minut dla mężczyzn.

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu
1 minuty.

Na hasło "raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia swą lewą stopę
na stopniu, na hasło "dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej (na stopień) przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym,
na hasło "trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło "cztery" (czwarty takt metronomu) prawą stopę dostawia do stopy lewej
(na podłogę), przyjmując postawę zasadniczą.

Czas trwania jednego cyklu wynosi 2 sekundy. Jeżeli badany utrzymuje przepisowy rytm, można wyłączyć komendę słowną. Przy próbie zmiany rytmu należy pomóc badanemu donośnym sygnałem.

Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia badany siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 min po zakończeniu próby, następnie od 2 min oraz od 4 min (3 pomiary
przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności - Fl oblicza się według następującego wzoru:

 

               czas pracy w sekundach x 1 00
FI = --------------------------------------------------------

  2 x suma trzech pomiarów tętna

 

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 sekund nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonywania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonywania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

 

 

 

 

2.      Próby sprawnościowe dla kandydatów:

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych.

Każdy z kandydatów ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych (podciąganie na drążku, bieg na 50 m, bieg na 1000 m) – zalicza się wynik korzystniejszy.

PRÓBY DLA MĘŻCZYZN:

§   bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund.

§   bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

§   podciąganie się na drążku (drążek na wysokości odskocznej) – 12 powtórzeń.

 

PRÓBY DLA KOBIET:

§   bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,

§   bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

§   podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

 

Bieg na 50 m i 1000 m - Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu; na sygnał "startera" rozpoczyna bieg; czas mierzony jest
do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety; falstart powoduje powtórzenie startu.

Podciąganie na drążku - Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu
i wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca
do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję; oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń; podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg
i tułowia,

Pozytywnym wynikiem końcowym z drugiego etapu jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test.

Każdy kandydat podlega testom sprawności fizycznej. Nieprzystąpienie do testów lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Informacja o wynikach II Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

Zgodnie z art. 28 ust. 7 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1204 ze zmianami), z uwagi na stanowisko docelowe wymagające szczególnych predyspozycji i umiejętności, Komendant Powiatowy PSP w Sępólnie Krajeńskim zarządził przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, tj. testu wiedzy, sprawdzianu lęku wysokości, sprawdzianu z pływania.

ETAP TRZECI sprawdzian lęku wysokości (akrofobia)

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) polega na asekurowanym, samodzielnym wejściu
na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75° i zejściu z niej.

Informacja o wynikach III Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

 

ETAP CZWARTYsprawdzian z pływania

Sprawdzian z pływania polega na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund;

Informacja o wynikach IV Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

 

ETAP PIĄTYtest wiedzy

Etap ten polega na pisemnym teście wiedzy składającym się z 20 pytań, związanych
z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej
oraz związanych z wykonywaniem obowiązków na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut.

Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej
niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej
11 punktów.

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

a)      korzysta z pomocy innych osób;

b)      posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzystania z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez Komisję;

c)      rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

 

Informacja o wynikach V Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

 

ETAP SZÓSTYrozmowa kwalifikacyjna

Szóstym etapem postępowania jest rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której ocenie podlega w szczególności:

a)         umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący
ich zrozumienie;

b)        motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

c)         zdolność analitycznego myślenia;

d)        umiejętność planowania i organizowania pracy.

 

Każdy z członków Komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w pkt a) – d) wynosi 12,5. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca
po przecinku. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania wynosi 50 punktów.

 

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska
co najmniej 26 punktów
ustalonych na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

Informacja o wynikach VI Etapu, dopuszczeniu kandydata do kolejnego etapu
oraz terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim,
ul. Sienkiewicza 54.

 

Po zakończeniu w/w etapów postępowania kwalifikacyjnego (I – VI), Komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów kierownikowi jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

ETAP SIÓDMYustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w Państwowej Straży Pożarnej

Jeden kandydat, z najwyższą liczbą punktów, zostanie skierowany na badania lekarskie, w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej, do Kujawsko – Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy.

W przypadku stwierdzenia niezdolności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego:

Szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego udziela
Pani mgr Sylwia Wolerman – referent w sekcji organizacyjno – kadrowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim w godzinach od 730 do 1530,
ul. Sienkiewicza 54, 89 – 400 Sępólno Krajeńskie lub pod numerem telefonu 052 388 83 60.

UWAGA:

Dokumenty złożone przez kandydatów niezakwalifikowanych do służby będą
do odbioru w siedzibie KP PSP w Sępólnie Krajeńskim w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie zostaną zniszczone.

 

Harmonogram przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sępólnie Krajeńskim

 

I etap

-  do 31 października 2017 r.             – składanie wymaganych dokumentów przez zainteresowanych,

-  02 listopada 2017 r.                        – analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji osobowej,

-  03 listopada 2017 r.            – ogłoszenie wyników etapu I.

 

 

II etap

- 07 listopada  2017 r. godz. 1000       – próba wydolnościowa (miejsce: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, 87 – 152 Łubianka, ul. Toruńska 72),

- 07 listopada  2017 r. godz. 1300       – próba sprawnościowa (miejsce: Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, 87 – 152 Łubianka, ul. Toruńska 72),

-  08 listopada  2017 r.                       – ogłoszenie wyników etapu II.

III etap

- 09 listopada  2017 roku godz. 900    – sprawdzian lęku wysokości (miejsce: KP PSP
w Sępólnie Kraj., ul. Sienkiewicza 54),

- 09 listopada  2017 r.                        – ogłoszenie wyników etapu III.

IV etap

- 10 listopada 2017 roku godz. 1000   – sprawdzian z pływania (miejsce: Centrum Park Chojnice, ul. Huberta Wagnera 1, 89 - 600 Chojnice),

- 10 listopada 2017 r.                         – ogłoszenie wyników etapu IV.

V etap

- 13 listopada 2017 roku godz. 1000   – test wiedzy z zakresu określonego w głównych zadaniach i obowiązkach (miejsce: KP PSP w Sępólnie Kraj., ul. Sienkiewicza 54),

-  13 listopada 2017 r.                        – ogłoszenie wyników etapu V.

VI etap

-  13 listopada 2017 roku godz. 1200 – rozmowa kwalifikacyjna (miejsce: KP PSP w Sępólnie Kraj., ul. Sienkiewicza 54),

-  15 listopada 2017 r.                        – ogłoszenie wyników etapu VI.

 

Nieobecność wiąże się z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Ostateczne wyniki naboru, ogłoszone zastaną na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Sępólnie Krajeńskim.

 

 

Informacje końcowe:

  1. Informacje o kandydatach zakwalifikowanych do testów sprawności fizycznej, dacie ich przeprowadzenia oraz o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej KP PSP w Sępólnie Krajeńskim (www.sepolno.kujawy.psp.gov.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
  2. Dokumentacja złożona przez kandydatów niezakwalifikowanych do służby będzie
    do odbioru w siedzibie KP PSP w Sępólnie Krajeńskim w terminie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, po tym terminie zostanie zniszczona.
  3. Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą indywidualnie powiadamiane.
  4. Kandydat do służby winien się legitymować dokumentem tożsamości, okazywanym na żądanie komisji kwalifikacyjnej.

5.    Terminy poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego wymienione
w powyższym harmonogramie mogą ulec zmianie z powodu np. niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. Każda taka zmiana będzie ogłoszona na stronie internetowej Komendy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.

6.    Kandydat może wnieść do przewodniczącego Komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości (zastrzeżenia przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku od 730 do 1530). Zastrzeżenia złożone
po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

7.    Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim nie zwraca kandydatom kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym (m. in.: kosztów dojazdu, w tym związanych z ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP, badań wstępnych, odpisów dokumentów itp.).

8.    Postępowanie kwalifikacyjne kończy się w momencie zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim listy
z kandydatem do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

 

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

 
1 do 10 z 15