Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim

      Co to jest?

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie spowodowanego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że:

 

1.  Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54 tel. 052 388 83 50, fax. 052 388 83 52, e-mail: sepolno@kujawy.psp.gov.pl).

 

2.  W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: 89-400
Sępólno Krajeńskie, ul. Sienkiewicza 54, e-mail: iod_sepolno@kujawy.psp.gov.pl)

 

3.  Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust  1 lit. c, d
i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 

4.  Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

5.  Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.

 

6.  Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów  prawa.

 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 

8.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie danych przez Pani/ Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Szukaj w tym dziale: