Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
Zintegrowany system ratowniczo - gaśniczy na poziomie powiatu

Założenia

Krajowy system ratowniczo - gaśniczy ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń, w tym ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne.  System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Organizatorem krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu jest komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, wojewoda lub starosta odpowiednio na obszarze kraju, województwa lub powiatu określają zadania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, koordynują jego funkcjonowanie i kontrolują wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kierują tym systemem. Wojewoda i starosta wykonują swoje zadania przy pomocy odpowiednio wojewódzkiego i powiatowego zespołu reagowania kryzysowego działających na podstawie przepisów o stanie klęski żywiołowej. Wójt (burmistrz) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to wykonuje przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli taki komendant został zatrudniony przez gminę.

Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zapewnia realizację zadań ustawowych na trzech poziomach: 

1/.    Powiatowym, jako podstawowym poziomie wykonawczym obejmującym prowadzenie działań  ratowniczych oraz rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń na obszarze gmin i powiatu,

2/.     Wojewódzkim, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze województwa,

3/.    Krajowym, jako poziomie wspomagania i koordynacji działań ratowniczych na obszarze kraju.

 

Funkcjonowanie KSRG w powiecie

Siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie powiatu wspierane przez podmioty współdziałające realizują ustawowe zadania ratownicze zarówno w stanie zagrożeń nie mających znamion kryzysu jak też w sytuacjach kryzysowych. Dysponowanie tych sił do działań następuje poprzez stanowisko kierowania  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

            Dokumentem integrującym we współdziałaniu z systemem wszystkie włączone podmioty, w tym: służby, inspekcje, straże, instytucje i osoby fizyczne jest Powiatowy plan ratowniczy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzony przez Starostę.

 

     Podstawowe podmioty systemu

1/      Komenda Powiatowa PSP wraz z wchodzącymi w jej skład komórkami organizacyjnymi, w tym jednostka ratowniczo – gaśnicza, stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i stanowi główny filar krajowego systemu ratowniczo gaśniczego. Obszar kompetencji obejmuje zadania planistyczne, logistyczne i organizację działań ratowniczych. Główne zadania ratowniczo – gaśnicze wykonuje jednostka ratowniczo – gaśnicza.

2/      Jednostki ochrony przeciwpożarowej mające siedzibę na obszarze powiatu włączone do systemu wykonują zadania ratownicze w zakresie posiadanych możliwości taktyczno – technicznych wynikających z posiadanego sprzętu i wyszkolenia.

3/      Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego sytuacjach kryzysowych koordynuje działania służb, inspekcji i straży w przypadku zaistnienia zagrożeń przekraczających możliwości etatowych sił i środków ratowniczych, zwłaszcza w zakresie udzielania pomocy poszkodowanej ludności i zapewnienia jej podstawowych warunków socjalno – bytowych.

     Podmioty współdziałające

1/      Ochotnicze Straże Pożarne, nie włączone do systemu, współdziałają z krajowym system ratowniczo – gaśniczym, na podstawie porozumień o współdziałaniu zawartych pomiędzy zarządem jednostki OSP, Wójtem i Burmistrzami oraz Komendantem Powiatowym PSP.

2/      Jednostki Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Wałczu i Mirosławcu,  realizujące w ramach współdziałania z „systemem” zadania ratowniczo - gaśnicze, w oparciu o zawarte porozumienia o współdziałaniu Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu z  Dowódcami Jednostek Wojskowych.

3/      Komenda Powiatowa Policji,  realizująca w ramach współdziałania z „systemem” własne ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku   podczas działań ratowniczych.

4/      Zespoły ratownictwa medycznego wchodzące w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,  realizujące w ramach współdziałania z krajowym systemem ratowniczo - gaśniczym własne zadania ustawowe polegające na zapewnieniu kwalifikowanej pomocy medycznej każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

5/.    Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna,  realizująca w ramach współdziałania z krajowym systemem ratowniczo - gaśniczym własne zadania ustawowe. 

6/.    Powiatowa Inspekcja Sanitarna,  realizująca w ramach współdziałania z krajowym systemem ratowniczo - gaśniczym własne zadania ustawowe z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie kontroli nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia.            

7/.    Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego realizująca w ramach współdziałania z systemem zadania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, obejmujące między innymi ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, współudział w inspekcjach i kontrolach, zabezpieczaniu katastrof budowlanych.

8/.    Ochrona Środowiska: Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, realizuje w imieniu Starosty zadania określone ustawą o ochronie środowiska, uwzględniającą między innymi współdziałanie z krajowym systemem ratowniczo – gaśniczym. 

9/.    Gminne Straże (miejskie), realizujące w ramach współdziałania z „systemem” własne ustawowe zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas działań ratowniczych.

10/.    Pogotowie gazowe,  realizujące w ramach współdziałania z „systemem” własne ustawowe zadania techniczno – ratownicze.

11/.    Pogotowie energetyczne,  realizujące w ramach współdziałania z „systemem” własne ustawowe zadania techniczno – ratownicze.

12/.    Pogotowie wodno – kanalizacyjne,  realizujące w ramach współdziałania z „systemem” własne statutowe zadania techniczno – ratownicze.

13/. Podmioty dysponujące specjalistycznym sprzętem (dźwigi, koparki, sprzęt transportowy i inny),  realizujący w ramach współdziałania z „systemem” własną działalność usługową, na podstawie zawartych porozumień z Komendantem Powiatowym PSP.

14./ Specjaliści powiatowi z różnych dziedzin nauki i umiejętności,  świadczący w ramach współdziałania z „systemem” pomoc nieodpłatnie na podstawie zawartych porozumień z Komendantem Powiatowym PSP lub w ramach usługi zlecenia oraz w oparciu o zatwierdzony przez Starostę „Powiatowy plan ratowniczy Komendy Powiatowej PSP  w Wałczu”

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 9702
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2009-05-15 21:13:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2009-05-22 07:02:54 Kazimierz Maciejewski
2009-05-20 13:07:38 Kazimierz Maciejewski
2009-05-20 13:07:09 Kazimierz Maciejewski
2009-05-20 13:06:13 Kazimierz Maciejewski
2009-05-20 13:05:23 Kazimierz Maciejewski
2009-05-15 21:28:00 Kazimierz Maciejewski
2009-05-15 21:26:08 Kazimierz Maciejewski
2009-05-15 21:21:35 Kazimierz Maciejewski
2009-05-15 21:20:50 Kazimierz Maciejewski
2009-05-15 21:17:50 Kazimierz Maciejewski Publikacja artykułu