Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zakres załatwianych spraw :

1. Zajmowanie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym .

Wymagane dokumenty :

- zawiadomienie inwestora, w trybie art. 56 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania;

Wydawane dokumenty :

- zawiadomienie o zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych,

- protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- zaświadczenie o braku sprzeciwu przystąpienia do użytkowania do użytkowania obiektu budowlanego, w przypadku braku usterek z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

2. Zlecone czynności kontrolno – rozpoznawcze ;

Wymagane dokumenty :

- Podanie (zlecenie) o przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych,

Wydawane dokumenty :

- protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych,

- na żądanie zlecającego - zaświadczenie (opinia) o stanie ochrony przeciwpożarowej,

3. Rozpatrywanie podania (zgłoszenia) o występującym zagrożeniu :

Wymagane dokumenty :

- podanie o przeprowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych,

- załączniki dotyczące zgłoszenia, jeśli są w posiadaniu wnioskodawcy,

Wydawane dokumenty :

- zawiadomienie o zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych,

- protokół ustaleń z zakresu czynności kontrolno – rozpoznawczych,

- odpowiedź na podanie bądź zgłoszenie zagrożenia i / lub postępowanie administracyjne bądź przekazanie sprawy wg właściwości rzeczowej.

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zaistniałe zdarzenie i / lub informacja o przypuszczalnej przyczynie jego powstania :

Wymagane dokumenty :

- podanie o wydanie zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu i / lub przypuszczalnej przyczynie jego powstania,

Wydawane dokumenty :

- zaświadczenie o zaistniałym zdarzeniu i / lub przypuszczalnej przyczynie jego powstania,

Wymagane opłaty :

- za wydanie zaświadczenia, opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.

5. Opiniowanie wniosków w sprawie organizacji imprez masowych:

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia / do Wójta, Burmistrza/ na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do Komendanta Powiatowego PSP o wyrażenie opinii.

Równocześnie organizator przedkłada „Plan zabezpieczenia imprezy masowej”, w którym należy umieścić :

1) graficzny plan obiektu lub terenu zawierający :

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych,

b) oznaczenia punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznakowanie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym ich rozmieszczeniu według sektorów.

2) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej,

3) program i regulamin imprezy masowej,

4) informację o przewidywalnej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej,

5) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,

6) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,

7) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

8) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.


6. Opiniowanie w zakresie ochrony przeciwpożarowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu gminy przedkładanych przez wójta/ burmistrzów:

KP PSP po otrzymaniu od Burmistrza, Wójta zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu ogólnego /miejscowego/ zagospodarowania przestrzennego gminy /miejscowości/ wraz ze stosowną uchwałą rady gminy opiniuje otrzymany plan w zakresie :

- przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru.

- dróg pożarowych .


7. Monitorowania stanu bezpieczeństwa zakładów zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska :

1/ Rozpatrywanie zgłoszeń w zakresie :

a/ uruchomienia zakładu,

b/ zmiany ilości substancji niebezpiecznej albo jej charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej lub profilu produkcji,

c/ zakończenia eksploatacji instalacji lub zamknięcia zakładu.

2/ Opiniowanie „programu zapobiegania awariom”.

Wydawane dokumenty :

opinia pozytywna , w przypadku spełnienia wymagań,

sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku uchybień w „programie”.

3/ Ocena stanu bezpieczeństwa w zakresie kompetencji Państwowej Straży Pożarnej poprzez prowadzenie co najmniej raz w roku czynności kontrolno rozpoznawczych.

Wydawane dokumenty :

- zawiadomienie o zamiarze i terminie przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych,

- protokół ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

- decyzja administracyjna, w przypadku uchybień lub przekazanie sprawy innym organom wg właściwości rzeczowej.


Zwolnienia z opłaty skarbowej
:

- przedstawicielstwa dyplomatyczne,

- urzędy konsularne,

- siły zbrojne,

- jednostki budżetowe,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- osoby, które udokumentują stan ubóstwa.


Opłacie skarbowej podlegają
:

( Podstawa prawna - tekst jednolity : Dz.U. Nr 253, poz. 2532 art.1 ust.1)

1/ w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a/ opiniowanie obiektów hotelarskich z zakresu kategoryzacji,

b/ zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego dotyczące prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu wałeckiego.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3652
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-08-26 14:15:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-01-16 13:43:33 Kazimierz Maciejewski
2008-01-16 13:42:31 Kazimierz Maciejewski
2008-01-16 13:42:08 Kazimierz Maciejewski
2008-01-16 13:41:02 Kazimierz Maciejewski
2007-04-18 12:34:11 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 23:25:43 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 23:24:17 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 23:22:28 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 17:38:24 Kazimierz Maciejewski