Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
Przedmiot działalności według ustaw :

Państwowa Straż Pożarna jako formacja zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, przeznaczona jest do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

 

 

1. Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

1/    Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

2/    Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

3/    Wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

4/    Kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;

5/    Nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych,

6/    Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

7/    Współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

8/    Współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi   na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

9/    Realizacji innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

 

 

2. Zadania przewidziane dla Państwowej Straży Pożarnej w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej wykonuje Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

 

 

3. Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1/     Kierowanie komendą powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

2/     Organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3/     Organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

4/     Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

5/     Kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

6/     Analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;

7/     Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8/     Współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;

9/     Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10/  Opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

11/  Nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

12/  Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

13/  Wstępne ustalanie przyczyny oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

14/  Organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

15/  Szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

16/  Inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu;

17/  Wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znaczących obszarach, oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;

18/  Współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

19/  Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

20/  Realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3234
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-08-29 10:52:14
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-01-15 13:02:39 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:59:31 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:58:36 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:57:10 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:55:48 Kazimierz Maciejewski
2005-10-20 20:45:23 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 22:22:53 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 14:26:16 Kazimierz Maciejewski