Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Kompetencje :

Na obszarze powiatu zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej wykonuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem właściwym jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach o których mowa powyżej, organem wyższego stopnia jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej jest w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przełożonym właściwym uprawnionym do mianowana i nawiązania stosunku służbowego bądź zawarcia umowy o pracę.1.     Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu zastrzeżona jest dokumentacja:

 

1/     dotycząca zobowiązań majątkowych i finansowych;

2/     kierowana do KW PSP,  Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;

3/     pisma kierowane do senatorów i posłów;

4/     odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;

5/     zakres czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;

6/     zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wałeckiego;

7/     władcze akty administracyjne  wydawane przez komendanta powiatowego jako organu   administracji publicznej.

2.      Do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta powiatowego zastrzeżone są  delegacje służbowe komendanta powiatowego, dokumentacja z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych komórek organizacyjnych z wyjątkiem wymienionych w pkt.1 lub wobec których kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2727
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-08-29 11:22:31
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:24:13 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:51:07 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:34:29 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:33:45 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:32:51 Kazimierz Maciejewski
2005-10-20 20:43:31 Kazimierz Maciejewski
2005-10-20 20:30:41 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 22:17:44 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 14:16:35 Kazimierz Maciejewski
2005-08-29 12:41:14 Kazimierz Maciejewski