Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Stan przyjmowanych spraw :

  

   W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu sprawy przyjmowane i załatwiane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt PSP stanowiącymi załącznik do Zarządzenia nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej obowiązującym od 1 stycznia 2013 r.

Korespondencję oraz podania składane do protokółu przyjmuje sekretariat i rejestruje ilościowo w dzienniku korespondencyjnym.

Dokumenty wytworzone w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej PSP wymagające zaopiniowania bądź zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego kierownicy komórek organizacyjnych składają na sekretariat.

Sekretariat przekazuje Komendantowi Powiatowemu PSP korespondencję i składane na sekretariat dokumenty, a w szczególności:

-         adresowaną imiennie do komendanta bez jej otwierania,

-         dotyczącą organizacji, zakresu działania i zasad funkcjonowania urzędu,

-         skargi i wnioski dotyczące działalności urzędu i jego pracowników,

-         protokoły i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w urzędzie przez organy nadrzędne lub inne organy kontrolne.

 

 

 

Komendant Powiatowy PSP wydaje decyzje administracyjne :

a/ w pierwszej instancji :

-         w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej,

-         w sprawach kadrowych dotyczących strażaków i pracowników cywilnych Komendy,

-         w sprawach socjalno – bytowych dotyczących emerytów i rencistów pożarnictwa.

P o n a d t o:  Komendant Powiatowy PSP rozpatruje:

-         wnioski w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności,

-         petycje dotyczące wykonywanych zadań z zakresu administracji publicznej,

-         skargi w szczególności na zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Komendy Powiatowej albo naruszenie praworządności bądź interesów skarżących, a także na przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3292
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-01 13:37:28
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-01-27 07:43:58 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:14:31 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 23:28:22 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 23:27:29 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 17:41:23 Kazimierz Maciejewski