Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu
Terminy załatwiania i rozstrzygania spraw :

a/       Bez zbędnej zwłoki załatwiane są wszelkie sprawy wpływające do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, w tym sprawy które rozstrzygane są w drodze decyzji nie będących decyzjami administracyjnymi w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego oraz zarządzenia, rozkazy, wytyczne, instrukcje itp.

b/      Jeżeli sprawa zgodnie z kpa jest sprawą o charakterze indywidualnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej, to jest załatwiana w następujących terminach :

-     niezwłocznie , jeżeli jest rozstrzygana w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ;

-     w terminie do 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego;

-     w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana;

-     w terminie do 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania, w postępowaniu odwoławczym.

c/       Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia ich wniesienia załatwiane są petycje, skargi i wnioski.

   Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby są zawiadamiani o sposobie załatwienia skargi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia. Gdy załatwienie sprawy wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień, wymienione osoby (posłów, senatorów i radnych) zawiadamia się o powyższym w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia lub przekazania właściwej osobie do rozpatrzenia.

d/      Zażalenia na nie załatwienie sprawy. Na nie załatwienie sprawy w terminie strona może złożyć zażalenie do Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3475
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-01 13:49:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-04-24 07:25:03 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:24:20 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:22:56 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:22:33 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:21:57 Kazimierz Maciejewski
2005-10-20 20:28:02 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 17:43:12 Kazimierz Maciejewski