Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania w zakresie kwatermistrzowsko - technicznym

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowsko - technicznych należy w szczególności:

 

1/      Administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2/      Opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenie osobiste;

3/      Prowadzenie obsługi mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

4/      Dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, umundurowania i wyekwipowania osobistego strażaków oraz urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5/      Dokonywanie bieżących zakupów części  materiałów wykorzystywanych w ramach prowadzonych napraw, z zachowaniem procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych i innych przepisów prawnych;

6/      Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

7/      Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;

8/      Prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

9/      Likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

10/  Sporządzanie rocznych i trzyletnich planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej z uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

11/  Prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez strażaków i pracowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych w przypadku postępowań prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

12/  Systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

13/  Realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

14/  Ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

15/  Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

16/  Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych oraz sprzętu łączności i ochrony dróg oddechowych;

17/  Obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

18/  Prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

19/  Nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

20/  Organizowanie i wykonywanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych, a także prac stolarskich i budowlanych w komórkach organizacyjnych komendy we współdziałaniu z jednostką ratowniczo – gaśniczą;

21/  Wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

22/ Planowanie techniczne i zapewnienie niezawodnego działania urządzeń dyspozytorskich Stanowiska Kierowania, komputerowych sieci informatycznych, urządzeń i instalacji telefonicznej oraz łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy;

23/  Administrowanie ewidencyjne zestawieniem sił i środków w gotowości operacyjnej;

24/  Nadzór nad realizacją zadań w zakresie informatyki, zleconych podmiotowi zewnętrznemu.

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3488
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:12:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:40:33 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:39:28 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 09:18:16 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 18:21:31 Kazimierz Maciejewski