Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania w zakresie organizacji i kadr

Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy ds. organizacji i kadr należy w szczególności:

1)              realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)              organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)              opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;

4)              prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

5)              prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

6)              organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

7)              przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8)              opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

9)              organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

10)           realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11)           prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12)           ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

13)           opracowanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

14)           realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;

15)           przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej, w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej, a wobec pozostałych pracowników według propozycji przedłożonych przez kierowników komórek organizacyjnych;

16)           prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;

17)           sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

18)           realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

19)           analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;

20)           ewidencjonowanie zbioru dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością oraz współdziałanie w tym zakresie z audytorem wewnętrznym;

21)           zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługę prawną komendy.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 4384
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:28:06
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2007-04-20 09:12:31 Kazimierz Maciejewski
2005-09-28 18:30:34 Kazimierz Maciejewski