Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Zadania w zakresie operacyjno - szkoleniowym

Do zadań Wydziału ds. operacyjno – szkoleniowych  należy w szczególności:

 1. Analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także  nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych;
 2. Opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
 3. Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami na obszarze powiatu;
 4. Przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
 5. Koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
 6. Przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 7. Analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych jednostek krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 8. Zapewnienie funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie  siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wałczu;
 9. Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
 10. Współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 11. Przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować  w akcjach ratowniczych;
 12. Nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie;
 13. Przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
 14. Przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
 15. Koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego;
 16. Prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze działania;
 17. Nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową;
 18. Bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i  postępie akcji ratowniczo-gaśniczych;
 19. Analizowanie potrzeb technicznych, sprzętowych i wdrażanie systemów łączności na Stanowisku Kierowania, a także nadzór nad prawidłowym i bezawaryjnym funkcjonowaniem systemu dysponowania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;
 20. Nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi  oraz działalności komendy;
 21. Planowanie i organizowanie szkolenia kwalifikacyjnego funkcyjnych i doskonalenia specjalistycznego ( w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa oraz organizowanie ćwiczeń krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego;
 22. Organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3424
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:31:46
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
 
Pokaż starsze   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-28 09:27:16 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:56:56 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:55:02 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:54:12 Kazimierz Maciejewski
2014-01-24 14:52:54 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:37:23 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:50:21 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 06:49:33 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 09:02:01 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 08:59:38 Kazimierz Maciejewski
 
Pokaż starsze