Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

      Co to jest?
Wspólne zadania komórek organizacyjnych

Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności :

1/     Planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;

2/     Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;

3/     Sporządzanie programu działania oraz planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

4/     Współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami;

5/     Współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

6/     Współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;

7/     Załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;

8/     Realizowanie zaleceń pokontrolnych;

9/     Realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;

10/  Realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

11/  Opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna;

12/  Wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej;

13/  Przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;

14/  Realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w powiatowym zespole  zarządzania kryzysowego;

15/  Współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego;

16/  Realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu;

17/  Realizowanie prac związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością i bieżące uczestniczenie w tym procesie.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3717
Wprowadzony przez: Kazimierz Maciejewski
Data opublikowania: 2005-09-28 18:33:17
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2008-04-24 07:03:32 Kazimierz Maciejewski
2008-04-24 07:02:37 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 09:03:24 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 08:48:22 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 08:46:29 Kazimierz Maciejewski
2007-04-20 08:44:44 Kazimierz Maciejewski
2005-10-18 22:26:31 Kazimierz Maciejewski