Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 

I)       Wydział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego MGOPS-u w Skępem działając na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) wypłaca następujące świadczenia rodzinne:

a)     zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

-        z tytułu urodzenia dziecka;

-        z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego;

-        z tytułu samotnego wychowywania dziecka;

-        z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ;

-        z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;

-        z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

b)     jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,

c)     świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne.

 

 

Komu przysługują świadczenia rodzinne

Prawo do zasiłku rodzinnego (i dodatków do tego zasiłku) przysługuje:

-        rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

-        opiekunowi faktycznemu dziecka,

-        osobie uczącej się.

 

 

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.

 

Kryterium wieku dziecka

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

-        18-go roku życia lub

-        nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo

-        24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.