Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

UCHWAŁA Nr XXII/180 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 24 lutego 2006 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."h" i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz.1441) oraz art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Dz.U. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz.1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493)

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, stanowiący załącznik do ninijszej uchwały.

 

§  2

Traci moc Uchwała Nr XV/105/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§  4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§  3