Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

UCHWAŁA Nr XXVII/181 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 24 lutego 2006 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe na lata 2006-2016

 

Na podstawie art.18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz.U. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Dz.U. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493)

 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skępe na lata 2006-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.