Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

UCHWAŁA Nr XXI/139/2008

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 2 września 2008 roku

 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591)[1] oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) uchwala się, co następuje:

 

 

 

§ 1

W załączniku do uchwały Nr XXX/213/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 12 czerwca 2006 roku  w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w § 1 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustawy z dnia 7 września 2207r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 ze zm.)”

§  2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§  3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 [1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218