Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wydatki, które  stanowią postawę do obliczenia dodatku mieszkaniowego:

 

·         czynsz,

·        opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej ,

·        zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

·        odszkodowania za zajmowane lokale bez tytułu prawnego,

·        inne niż wymienione w pkt. a-d opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

·        opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

·        wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

 

Powierzchnia.

Normatywna powierzchnia w przeliczeniu na członków nie może przekraczać:

·        35m² – dla 1 osoby

·        40m² – dla 2 osób

·        45m² – dla 3 osób

·        55m² – dla 4 osób

·        65m² – dla 5 osób

·        70m² – dla 6 osób, w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5m².

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m², jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobie, która: 

Zamieszkuje lokal, do którego posiada tytuł prawny:

·        najem lub podnajem lokalu mieszkalnego

·        spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

·        jest osobą mieszkającą w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku stanowiącym jego własność lub jest właścicielem samodzielnego lokalu mieszkalnego,

·        jest inną osobą mającą tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącą wydatki związane z jego zajmowaniem,

·        jest osobą zajmującą lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującą na przysługujący jej lokal zamienny albo socjalny.

Dochód.

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Jeśli dochód jest nieco wyższy , nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku, jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już naliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się:

·        dodatków dla sierot zupełnych,

·        zasiłków pielęgnacyjnych,

·        zasiłków z pomocy społecznej,

·        jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

·        dodatku mieszkaniowego.

 Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

·        30%

·        50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Jak obliczamy wysokość dodatku mieszkaniowego?

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

·        15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,

·        12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,

·        10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym jest równy lub wyższy od 150% najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100% tej kwoty

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Rada Miejska w Skępem Uchwałą nr X/75/2003 z dnia 29.12.2003 r. zmniejszyła wskaźniki procentowe z 70% na 50%, tak więc wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 50% wydatków.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 2% najniższej emerytury.