Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

FORMY POMOCY - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

(na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

 Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728)

 

 Zasiłek stały (art. 37) przysługuje:

 

1.    Pełnoletniej osobie, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.

2.    Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę.

 Zasiłek stały ustala się w wysokości:

-         w przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może by wyższa niż 477 zł miesięcznie;

Kwota zasiłku nie może niższa niż 30 zł miesięcznie.

-         w przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie, dla osoby w rodzinie nie może by wyższa niż 351 zł miesięcznie.

 Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

-         całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji)

-         zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej

-         legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(na podstawie orzeczenia Zespołu d\s Orzekania o Niepełnosprawności)

 Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która ukończyła:

-         kobieta 60 lat

-         mężczyzna 65 lat

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.