Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

FORMY POMOCY - ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

(na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

 Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728)

  

Zasiłek okresowy (art. 38) przysługuje w szczególności ze względu na:

-         długotrwałą chorobę

-         niepełnosprawność

-         bezrobocie

-         możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

 

Świadczenie adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych.

 

 Zasiłek okresowy ustala się:

1.    w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

2.    w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.

Okres, na jaki przyznany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.