Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

FORMY POMOCY - ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE

  (na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.,

Dz. U. 2008 r. Nr 115, poz. 728)

 

Składki na ubezpieczenie społeczne (art. 42)

 

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matka, ojcem lub rodzeństwem ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

 

Przez ojca i matkę należy również rozumieć ojca i matkę współmałżonka.

 

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad chorym stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

 

Składka ta nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

-         ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat

-         posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku i kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

 

Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 9, 16, 16 i 23 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia)

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę:
- pobierającą zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
- bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności i niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia