Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

§ 5. Obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej spoczywa na Ośrodku w zakresie ustalonym ustawami.

§ 6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej:

a)      własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym;

b)      zlecone gminie przez administrację rządową;

c)      wynikające z odrębnych ustaw.

1.      Do zadań własnych gminy należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych specjalnych;

2)      przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3)      prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4)      podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

2.      Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowy należy:

1)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2)      sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3)      udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8)      przyznawanie zasiłków w formie biletu kredytowego;

9)      opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10)  praca socjalna;

11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych;

13)  tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14)  dożywianie dzieci;

15)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie wojewodzie, również w wersji elektronicznej; z zastosowaniem systemu informatycznego;

18)  utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

3.      Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2)      opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3)      organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5)      prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6)      realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych orz rozwój specjalistycznego wsparcia.

4.      Ośrodek realizuje także zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy:

1)      ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.);

2)      ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.);

3)      ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.);

4)      ustawa z dnia 13 października 1998r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.).

§ 7. Do zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej „z ustawy o świadczeniach rodzinnych” i „ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej” należy:

1)      przyznawanie i wypłacanie;

a)      zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami:

- z tytułu urodzenia dziecka,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka,

                     - zasiłków pielęgnacyjnych,

                     - świadczeń pielęgnacyjnych.

       2) opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodnie z ustawą.

       3) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą.

       4) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem prawa do zaliczki alimentacyjnej zgodnie z ustawą.

§ 8. Do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych w oparciu o „ustawę o dodatku mieszkaniowym” należy przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.

§ 9. 1.Przy realizacji swych zadań Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

1)   samorządem gminy;

2)   Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

3)   Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem;

4)   świetlicami środowiskowymi;

5)   sądami i jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej;

6)   organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi;

7)   Powiatowym Urzędem Pracy w Lipnie.

        2. Ośrodek może zleca realizację zadań innym podmiotom w trybie i na zasadach określonych odrębną uchwałą rady miejskiej.

§ 10. Ośrodek opracowuje i wdraża lokalne programy pomocy, wynikające ze stwierdzonych potrzeb i zatwierdzone uchwałami rady miejskiej.