Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony dnia 28.11.2018 r. przez Grupa Prawna TOGATUS Sp. z o.o. ul. Warmińska 7/5, 10-544 Olsztyn

pobierz plik wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 28.11.2018.PDF

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz plik odp. na wniosek o udost. inf. publ. z dnia 28.11.2018.PDF

pobierz plik załącznik do odpowiedzi załącznik do wniosku scan umowy.PDF

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej złozony dnia 05.11.2018 r. przez Pana Dariusza Dziosa w imieniu Madkom SA z siedzibą w Gdyni.

pobierz plik wniosek o udostepnienie informacji publicznej.PDF

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

pobierz plik odpowiedź na wniosek o udost. informacji.PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skepem informuje, że w związku z realizacją Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

Zadaniem rodzin wspierających jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci.

Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci, a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomoc w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej:

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzonej na postawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostanie umowa. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzielniem pomocy.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Skępe, 07.12.2016 r.

Infomacja z przebiegu konsultacji społecznych projektu

"Strategii Rozwiązywnia problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026"

 

W okresie od 21.11.2016 r. do dnia 05.12.2016r. odbyły się konsultacje projektu "Strategii Rzwiązywania Problemów Społecznych w Gmine Skępe na lata 2017-2026". Przeprowadzono je w formie publicznego zaproszenia do zgłaszania uwag, polegającego na podaniu do publicznej wiadomości tematu konsultacji oraz do przedłożenia w formie pisemnej opinii i uwag przez mieszkańców. Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe zapraszające mieszkańców do udziału w konsultacjach, wraz z projektem Strategii oraz formulrzem zgłaszania uwag, w dniu 21.11.2016r. zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe pod adresem : http://www.bip.skepe.pl (w zakłace "Konsultacje społeczne") oraz na stronie internetowej : http://binp.info/mgopsskepe/ (w zakładce "Aktualności" ). Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania uwag był ponadto dostępny w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, który odpowiadał za przepowadzenie konsultacji społecznych.

W terminie i trybie określonym w zaproszeniu do udziału w konsultacjach nie zostały zgłoszone uwagi do projektu Strategii.

 

                                                                                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

                                                                                                                                Piotr Wojciechowski

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

"Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026"

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  w Gminie Skępe na lata 2017-2026".

Projekt dokumentu wraz z formularzem zgłaszania usług jest dostępny :

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Skępe pod adresem: http://www.bip.skepe.pl (w zakładce "Konsultacje społeczne");

2. na stronie internetowej http://www.binp.info/mgopsskepe/ (w zakładce "Aktualności");

3. w siedzibie Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ul Kościelna 2.

Uwagi do projektu strategii należy składać w terminie : od dnia 21.11.2016 do dnia 05.12.2016 r.

- na wypełnionym formularzu w formie papierowej, który można przesłać za pośrednictwem poczty na numer faksu (54) 287 72 04, albo osobiście do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem;

- albo  formie elektronicznej poprzez przesłanie skanu (odwzorowania cyfrowego) wypełnionego formuarza - pocztą elektroniczną na adres : mgopsskepe@pro.onet.pl ( w tytule e-mail należy wpisać "Konsultacje strategii").

Konsultacje społeczne "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skępe na lata 2017-2026" mają charakter opiniodawczy i są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

Więcej informacji w sprawie konsultacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośodka Pomocy Społecznej w Skępem, tel.: (54) 287 85 31.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

strategia.pdf

formularz kosultacji.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem przedstawia raport z przeprowadzonych w dniach 23 lipca - 6 sierpnia 2013 roku konsultacji społecznych.

Do pobrania : RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.pdf

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. „Jestem aktywny – czuję się pewniej”

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014 pn. „Jestem aktywny – czuję się pewniej” i zaprasza zainteresowane osoby (korzystające ze świadczeń pomocy społecznej), podmioty, organizacje, jednostki do zgłaszania swoich propozycji, uwag, opinii i wniosków do założeń projektu, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok.

Celem projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych  poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia co najmniej 54 mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe, korzystającym z pomocy społecznej tut. Ośrodka.

Odbiorcami projektu mogą być : osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, młodzież, korzystające z pomocy społecznej.

W ramach projektu oferowane będą : kursy, warsztaty i spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem, staże, treningi kompetencji społecznych.

Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat. W odniesieniu do grupy osób w wieku 15-30 lat projekt przewiduje realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie pracy, staży i praktyk w spółdzielniach socjalnych lub innych podmiotach.

W przypadku zdiagnozowania u uczestnika projektu potrzeby uzupełnienia wykształcenia, będzie on kierowany do udziału w zajęciach związanych z uzupełnianiem wykształcenia realizowanych w ramach projektu w Priorytecie IX PO KL. W przypadku braku możliwości uzupełnienia wykształcenia  ramach projektu w Priorytecie IX PO KL, zastosowany będzie instrument aktywizacji edukacyjnej : „Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nim związanych”.

Konsultacje społeczne przeprowadzane będą w okresie od 23 lipca 2013 roku do 6 sierpnia 2013 roku w formie przyjmowania opinii, propozycji, uwag drogą mailową (na adres e-mailowy: mgopsskepe@pro.onet.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem w siedzibie MGOPS przy ul. Kościelnej 2, pokój nr 19.

Koordynatorem projektu na etapie tworzenia diagnozy jest :

Pani Wioletta Wrzesińska

tel. 054 287-85-55, adres e-mail : wioletta.wrzesinska@gmail.com

Po upływie terminu konsultacji zostanie przygotowany raport z jej przebiegu i wyników.

Raport zostanie zamieszczony na stronie www.mgopsskepe.nbip.p oraz na tablicy ogłoszeń MGOPS Skępe.

Do pobrania - formularz konsultacji społecznych :

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.doc

Skępe, dnia 15 października 2012 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

 

Znak sprawy: MGOPS.EFS.4202.7.1.1-071.15.2012

 

 Sprostowanie

  

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pragnie przedstawić sprostowanie przekazane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach a dotyczące przekazanych dnia 29 sierpnia 2012 r. wyjaśnień treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

„W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia 19.09.2012 informujemy, że wyjaśnienia  przekazane drogą telefoniczną do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem zawierały nieścisłości dotyczące działalności Jednostki UDT – CERT w zakresie nadzoru nad kursami w ośrodku szkolenia spajaczy oraz systemu nadzoru nad ośrodkami szkolenia spawaczy prowadzonego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Z informacji podanej na stronie internetowej UDT – CERT wynika, że Jednostka nadzoruje ośrodki szkolące i egzaminujące wykorzystując posiadany system oceny i nadzoru. Pewna liczba nadzorowanych ośrodków podanych na stronie internetowej UDT – CERT posiada również atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy zarówno Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, jak i Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT. „

 Z ramienia Instytutu Spawalnictwa powyższe sprostowanie zostało przedstawione przez:

Z-ca Dyrektora

dr inż. Bogusław Czwórnóg

Kierownika Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego

prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Słania (IWE,EWI-E)  

 

Informację sporządziła : Wioletta Wrzesińska

 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Skępem

Ewa Wojciechowska