Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska pracy

nazwa stanowiska pracy : Referent do spraw obsugi świadczeń wychowawczych relizowanych w ramach programu "Rodzina 500 plus"

 

Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska w MGOPS Skępe.PDF

OGŁOSZENIE O NABORZE

 NA WOLNE STANOWISKO  URZĘDNICZE

Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

 

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem  ul. Kościelna 2    87-630 Skępe

 

1. Stanowisko pracy:

           

Referent do spraw: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów: 

 

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;
 •  nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe
 • znajomość przepisów ustawy świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • minimalny 6 miesięczny staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 

 • biegła znajomość obsługi komputerów od strony programowej i sprzętowej
 • obsługa programu komputerowego ds. świadczeń rodzinnych i funduszu   alimentacyjnego,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra komunikacja interpersonalna
 • kreatywność, sumienność, rzetelność
 • umiejętność analizy dokumentów,
 • nienaganna opinia z poprzedniego miejsca pracy.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

 • przyjmowanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu

            alimentacyjnego,

 • kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach

            o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • przygotowywanie decyzji przyznających świadczenia rodzinne i świadczeń

            z funduszu alimentacyjnego,

 • przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych,
 • obsługa programów komputerowych świadczeń rodzinnych i funduszu

            alimentacyjnego,

 • sporządzanie sprawozdań ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

 • CV

 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem,

 • kopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych ).

 

6. Termin składania  dokumentów :

 

 • Komplet dokumentów należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępe, budynek Urzędu Miasta i Gminy w Skępem ul. Kościelna 2  87 - 630 Skępe lub za pośrednictwem poczty w terminie do 30.04.2012 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie, na której  należy  umieścić dopisek „Konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone.
 • Termin otwarcia ofert : 04.05.2012 r.
 • Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem www.mgopsskepe.nbip.pl w dniu 07.05.2012 r.
 • Konkurs odbędzie się 11.05.2012 r. o godzinie 12.00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skępem ul. Kościelna 2   87-630 Skępe.
 • Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika MGOPS w Skępem.
 • Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne.
 • Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zostaną upowszechnione na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

 

 

                                                                                             

 

                          Kierownik
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
                  Społecznej w Skępem

                                                                                                     Ewa Wojciechowska

 

Skępe, 16.04.2012 r.

opis stanowiska.PDF