Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
PROJEKT pt. "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2009
Projekt systemowy "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2009 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem, zrealizował w 2009 roku projekt pt. „Jestem aktywny – czuję się pewniej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu w 2009 roku wynosi 159 196,00 zł, w tym wkład własny 16 715,58 zł. Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2009 r. W grudniu na zakończenie realizacji odbyła się konferencja podsumowująca, której głównym zadaniem było zaprezentowanie wszystkich podejmowanych działań ze szczególnym uwzględnieniem wpływu uczestnictwa w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Beneficjentów Ostatecznych. Konferencja miała wymiar uroczysty, wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Uczestnicy Projektu, Starosta Lipnowski Pan Krzysztof Baranowski, Wicestarosta Pan Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Powiatu Lipnowskiego Pan Józef Predenkiewicz, Dyrektor PUP w Lipnie Pan Mieczysław Rojek, Kierownik Działu Rynku Pracy w PUP Lipno Pan Jarosław Poliwko, Burmistrz UMiG Skępe Pan Andrzej Gatyński, Skarbnik UMiG Skępe Pani Barbara Leśniewska, Przewodnicząca Rady MiG Skępe Pani Anna Smużewska, przedstawiciele Rady MiG w Skępem oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Instytucji współpracujących z tut. Ośrodkiem, pracownicy socjalni MGOPS. Konferencja była czasem na zaprezentowanie wszystkim przybyłym gościom dokonań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego od roku 2006 i realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, informacje na ten temat przedstawiała Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Wojciechowska. Co to jest Unia Europejska w tym Europejski Fundusz Społeczny oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach którego był realizowany projekt „Jestem aktywny – czuje się pewniej” przedstawiła Pani Iwona Janiszewska pracownik socjalny zatrudniony do realizacji zadań projektu. Zaprezentowanie wszystkich podejmowanych działań w projekcie, przebieg realizacji oraz uzyskane rezultaty zostały przedstawione przez Koordynatora projektu Panią Wiolettę Wrzesińską. Projekt „Jestem aktywny-czuję się pewniej” swymi działaniami objął 10 kobiet i 10 mężczyzn z terenu miasta i gminy Skępe korzystających ze świadczeń Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, które są w wieku aktywności zawodowej, jednocześnie są osobami bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym (głównie z powodu pozostawania bez pracy). Głównym celem projektu była aktywizacja zawodowa, edukacyjna i zdrowotna osób poprzez zastosowanie aktywnych form integracji zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Realizując cele szczegółowe projektu Beneficjenci otrzymali wsparcie w umiejętności aktywnego poszukiwania pracy ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej poprzez uzupełnienie lub zdobycie nowych umiejętności bądź kwalifikacji, adekwatnych do potrzeb rynku pracy (w tym lokalnego). Realizując wszystkie założone cele projektu zostały podjęte następujące działania: • kurs motywacyjny z doradcą zawodowym, którego celem było poznanie przez wszystkich uczestników własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych, poznanie zasad i technik ułatwiających poszukiwanie pracy, wzbudzenie motywacji i zainspirowanie uczestników, by aktywniej podchodzili do swojej przyszłości zawodowej na rynku pracy, • udział 10 kobiet w kursie zawodowym Opiekunka z elementami masażu klasycznego dzięki czemu zdobyły nowe kompetencje i umiejętności potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu oraz certyfikatem uczestnictwa w szkoleniu, • udział 10 mężczyzn w kursie zawodowym Spawacz metodą MAG co pozwoliło im na podniesienie swoich kompetencji o charakterze zawodowym. Potwierdzeniem zdobytych kwalifikacji był egzamin po którym uczestnicy otrzymali świadectwo egzaminu oraz książeczkę spawacza, • warsztaty aktywizujące z psychologiem. Celem zajęć było m.in. zrozumienie sytuacji i skutków psychologicznych bezrobocia, wyuczenie i wzmocnienie umiejętności psychospołecznych. Uczestnicy nauczyli się radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z poszukiwaniem pracy takich jak: ocena, krytyka, odmowa, stres, konflikt interesów. Wszyscy Uczestnicy Projektu w ramach zrealizowanych instrumentów aktywnej integracji otrzymają duży bodziec do podjęcia własnych działań w kierunku zaistnienia na rynku pracy i wyjście z izolacji społecznej. Z uczestnikami zostały zawarte kontrakty socjalne nad realizacją których czuwali pracownicy socjalni, aby wszystkie punkty kontraktu były zrealizowane pomyślnie. Pracownicy prowadzą również indywidualną aktywizację uczestników projektu w kierunku aktywnego poszukiwania pracy. Projekt zapewnił uczestnikom przez okres 6 miesięcy tj. od maja do października 2009 roku wsparcie finansowe w postaci zasiłku celowego stanowiącego wkład własny do projektu. Obecnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Jestem aktywny – czuję się pewniej” na rok 2010.
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3395
Wprowadzony przez: Ewa Wojciechowska
Data opublikowania: 2010-05-20 12:45:00
Obowiązuje od: 2010-05-20 12:45:00
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-05-20 11:45:12 Ewa Wojciechowska
2010-05-20 11:42:28 Ewa Wojciechowska Publikacja artykułu