Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
Najważniejsze informacje dotyczące funduszu alimentacyjnego

            Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa z powodu niemożności ich wyegzekwowania.

Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Okres świadczeniowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Podstawą ustalenia dochodu w zakresie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest dochód rodziny uzyskany przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.

Wpływ na prawo do świadczenia ma również uzyskanie i utrata dochodu po roku na podstawie którego ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

 

Ważne!!!
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

 

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 

1) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo
2) do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
3) bezterminowo, gdy legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

               Osobą uprawnioną do świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest osoba uprawniona do alimentów od rodzica na postawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

 

               Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych pieniędzy bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie  przysługują jeżeli osoba uprawniona:

- przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej,

- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,

- zawarła związek małżeński.

Kryteria dochodowe:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługuj, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł..

 

 Wysokość zasiłku rodzinnego:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO WNIOSKU O FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NA OKRES ZASIŁKOWY 2009/2010

 

1. Kserokopia dowodu osobistego, aktu małżeństwa, aktu zgonu współmałżonka, wyroku o rozwodzie bądź separacji, aktów urodzenia dziecka/i.

2. Kserokopia wyroku lub ugody o alimentach.

3. Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów w 2009 r.

4. Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych z ostatnich dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o świadczenia z FA.

5. Wypełniony zał. dochodach nieopodatkowaych; ( zał. powinien być podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny ) + zaświadczenia o wysokości tego dochodu, np. zaświadczenie o wys. stypendium, kserokopia nakazu płatniczego za rok 2009, zaświadczenie  o wys. renty strukturalnej.

6. Wypełniony zał. o ryczałcie lub karcie podatkowej; ( zał. powinien być podpisany przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny ).

7. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2009 pełnoletnich członków rodziny ( na osobnych zaświadczeniach ); wg rozporządzenia do FA.

8. Zaświadczenie o aktualnej sytuacji zawodowej pełnoletnich członków rodziny, np. zaświadczenie  z urzędu pracy, zaświadczenie  od pracodawcy o okresie zatrudnienia, zaświadczenie z KRUS, decyzje o rencie, emeryturze, zasiłku bądź świadczeniu przedemerytalnym.

9. Kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

10. Kserokopia umowy dzierżawy gospodarstwa rolnego.

11. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia lub ukończy w okresie świadczeniowym.

12. Oświadczenie o doniesieniu we wrześniu 2010 r. zaświadczenia o kontynuacji nauki w szkole lub w szkole wyższej.

 13. Oświadczenie o poinformowaniu osoby składającej wniosek o świadczenia z FA o kolejności zaspokajania świadczeń alimentacyjnych z egzekucji prowadzonej przez komornika.

 14. Oświadczenie o formie wypłaty , nr konta bankowego ( wnioskodawca powinien być właścicielem lub współwłaścicielem konta ).

 15. Odpowiednie zaświadczenia w przypadku dochodu uzyskanego, tj. m.in. zaświadczenie  o dochodzie netto za pierwszy pełen miesiąc.

 16. Odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony ( wskazane każdorazowo przez pracownika ).

 17. Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.      Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(
Dz. U  z 19 października 2007 r. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm).

2.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątku dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469).

3.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136,  poz.  855).

4.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

5.      Upoważnienie Wójta Gminy Suchożebry z dnia 1 sierpnia 2008 r.

TRYB ODWOŁAWCZY

 

         Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we  Włocławku za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

         W przypadku odmowy udzielenia organowi właściwemu wierzyciela lub organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na wypłatę świadczenia albo na skuteczność egzekucji, lub podania informacji nieprawdziwych zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. Nr 192 poz. 1378 z 2007 r.) organ właściwy wierzyciela wstrzymuje wypłatę świadczenia.

         Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi (art. 23 pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

         W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia (art. 19 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3898
Wprowadzony przez: Ewa Wojciechowska
Data opublikowania: 2010-06-07 10:24:34
Obowiązuje od: 2010-06-07 12:40:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2010-06-07 11:36:27 Ewa Wojciechowska
Publikacja artykułu