Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem

      Co to jest?
PROJEKT pt. "Jestem aktywny - czuję się pewniej" na rok 2011
   Projekt systemowy pt. „Jestem aktywny – czuję się pewniej” realizowany przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem współfinansowany   przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII PO KL Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.


                                                                                                                

Projekt systemowy pt. „Jestem aktywny – czuję się pewniej” realizowany przez Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem współfinansowany   przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu VII PO KL Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej skierowany jest do osób, które chcą poprawić swoją sytuację życiową, aktywniej uczestniczyć w życiu społecznym oraz podjąć wysiłek powrotu do aktywności zawodowej. Jest to projekt dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

 

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest złagodzenie skutków wykluczenia społecznego i wzrost kompetencji życiowych oraz umiejętności zawodowych dla 34 osób klientów pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku.

 

Rekrutacja do projektu trwa od 01.02.2011r. do 30.04.2011r. i prowadzona jest przez zespół projektowy oraz pracowników socjalnych tut. Ośrodka.

Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy uczestniczek/uczestników projektu:

- zameldowanie lub przebywanie na terenie Miasta i Gminy Skępe

- korzystanie z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

- w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata)

- osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub osoby nieaktywne zawodowo

- osoby bezrobotne (w tym długotrwale bezrobotne) lub osoby nieaktywne zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności

Przy procesie rekrutacji obowiązuje zasada równości w dostępie bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznania religijne lub przynależność związkową.   

W ramach rekrutacji zostanie wyłonionych 34 uczestniczek/uczestników projektu wobec, których zastosowane zostaną:

 

 

Ø  Aktywizacja zawodowa – indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym;

Ø  Aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności społecznych;

Ø  Aktywizacja edukacyjna – kursy i szkolenia zawodowe;

Ø  Działania o charakterze środowiskowym – spotkania i wyjazdy integracyjne;

Ø  Praca socjalna;

Ø  Zasiłki i pomoc w naturze;

 

Bliższe informacje na temat realizowanego projektu i rekrutacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Skępem, którego siedziba mieści się przy ul. Kościelnej 5 w biurze projektu pokój nr 19 lub u pracowników socjalnych pokój nr 21.

 

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2686
Wprowadzony przez: Ewa Wojciechowska
Data opublikowania: 2011-03-24 10:17:41
Obowiązuje od: 2011-03-24 10:17:41
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2011-03-24 12:38:57 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 12:25:20 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:52:26 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:40:03 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:38:20 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:36:06 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:11:18 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 11:02:52 Ewa Wojciechowska Publikacja artykułu
2011-03-24 11:02:33 Ewa Wojciechowska
2011-03-24 10:58:51 Ewa Wojciechowska