Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Szukaj w tym dziale:

Uchwałą  Nr LX/538/2018 z dnia 29 marca 2018r. Rady  Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego zatwierdzono projekt „Integracja II”, realizowany w terminie 01.04.2018r. - 29.02.2020 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tomaszowie Mazowieckim. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest Reintegracja społeczno -  zawodowa 100 osób (60K, 40M), klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z terenu województwa łódzkiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa

Grupę objętą wsparciem w projekcie stanowić będą klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -
93 osoby (55K,38M) bezrobotne (w tym 55 (30 K, 25 M) długotrwale) oraz 7 osób (5 K i 2 M) biernych zawodowo.

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona będzie w miesiącach IV,X 2018 r. oraz V. 2019 r przez pracowników socjalnych.

Dla uczestników przewidziane są następujące działania:

I. Warsztaty prozdrowotne prowadzone przez dietetyka/terapeutę uzależnień/specjalistę
II. Treningi psychologiczne prowadzone przez trenera/psychologa i psychoterapeutę
III. Warsztaty z prawa prowadzone przez prawnika
IV. Warsztaty „Potęga autoprezentacji” prowadzone przez stylistę, kreatora wizerunku
V. Warsztaty „Dbam o siebie” prowadzone przez kosmetyczkę/fryzjera
VI. Psychoterapia indywidualna prowadzona przez psychoterapeutę
VII. Warsztat Aktywna mama prowadzony przez psychologa, pedagoga, trenera
VIII. Indywidualne porady prawne
IX. Szkolenia:
    • „Prawo jazdy kat B”
    • „Kurs językowy”
    • „Podstawy obsługi komputera”


X. Program Aktywizacja i Integracja, który obejmuje :
    • Treningi psychologiczne
    • Prace społecznie-użyteczne
XI.W ramach zadań Klubu Integracji Społecznej:
    • Szkolenie „ Obsługa kas fiskalnych”
    • Szkolenie „Magazynier z obsługą wózków widłowych”
    • Poradnictwo zawodowe
    • Pośrednictwo pracy
    • 3 miesięczne staże zawodowe
Podczas warsztatów i szkoleń zostanie zapewniony gorący posiłek i serwis kawowy;
XI. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
XII. Wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych, paczek oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rezultaty

Do głównych rezultatów zalicza się liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
- poszukujących pracy po opuszczeniu programu 6 (3 K, 3 M)
- pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) 7 (5 K, 2 M)
- które uzyskały kwalifikacje po  opuszczeniu programu 10 (10 M).

Wartość projektu: 963 247,96 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 818 732,84 zł.

Wkład własny Ośrodka Pomocy Społecznej: 144 515,12 zł.

Ogłoszenie o naborze partnera krajowego spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”.

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Cekanowska 5, informuje, że dnia 18 października 2017 roku na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnerów krajowych będących podmiotami ekonomii społecznej na wspólne przygotowanie wniosku i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załączniki:  Treść ogłoszenia  Karta zgłoszenia  Formularz oferty  Regulamin Konkursu  

Protokół komisji w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-003/17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 - Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że z dniem 1 września br. rozpoczął wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014/2015 trwający od 1 listopada 2014 do 31 października 2015, po które należy zgłaszać się do organu właściwego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - do 15:00. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków ustalających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków proszone są o niezwłoczne zgłaszanie się do tutejszego organu celem zachowania kontynuacji wypłacanych świadczeń.

UWAGA!!!

Druki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny można pobierać ze strony internetowej: http://mopstomaszow.nbip.pl (zakładka: Dokumenty do pobrania - Świadczenia rodzinne).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim informuje, że od stycznia 2014r. osobą korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe świadczenie - dodatek energetyczny.
Osoba ubiegająca się zryczałtowany dodatek dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany prawomocna decyzją administracyjną dodatek mieszkaniowy.
2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym
3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r.
będzie wynosić:
1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.
2. 15,77 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.
3. 18,93 zł/m-c dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej 5 osób.

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Cekanowska 5 w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych w pokoju nr 11 na 1 piętrze, po 2 stycznia 2014r.
Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r. w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych (pok. 11) oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Załącznik:   Wniosek o dodatek energetyczny  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. informuje, że od dnia 01 października 2013r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych. Nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w kasie MOPS w/m. Świadczenia pieniężne dla osób mających ustalone prawo do pobierania funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych a nie posiadających osobistych kont bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych począwszy od nowego okresu zasiłkowego 2013/2014.    
UWAGA! Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane  na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.
Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiazane do przedłożenia nr rachunku osobistego do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
Terminy wypłat świadczeń zamieszczone będą w decyzjach przyznających, na tablicy ogłoszeń w Ośrodku oraz na stronie internetowej http://mopstomaszow.nbip.pl 
Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. przy ul. Cekanowska 5. w godz. od 8-14 lub pod tel. 44 723 73 53.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Maz. ul. Cekanowska 5 – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, osoby mające od kwietnia do czerwca 2012r. prawo do tego typu świadczenia na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Wniosek o w/w świadczenie powinien zostać złożony w organie właściwym w terminie do 31 maja 2012r.
Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r. wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
 

Załącznik:   Druk wniosku