Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim
Wnioski i oświadczenia obowiązujące od 02.01.2016r.

Wnioski i oświadczenia o ustalenie prawa do pobierania świadczeń rodzinnych obowiązujące od 02.01.2016r.

 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 1  
 • OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY:   ZAŁĄCZNIK NR 2 
 • ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ:   ZAŁĄCZNIK NR 3 
 • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ.U. Z 2012R. POZ. 361, Z PÓŹN.ZM.):   ZAŁĄCZNIK NR 4 
 • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:   ZAŁĄCZNIK NR 5 
 • OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY:   ZAŁĄCZNIK NR 6 
 • OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 7 
 • OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM:   ZAŁĄCZNIK NR 8 
 • OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:   ZAŁĄCZNIK NR 9 
 • OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA:   ZAŁĄCZNIK NR 10 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA:   ZAŁĄCZNIK NR 11 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 12 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 13 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 14 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO:   ZAŁĄCZNIK NR 16 
 • WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU:   Wniosek dot. wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"  
   
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 2532
Wprowadzony przez: Zbigniew Bondzior
Data opublikowania: 2016-02-11 13:08:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-01-11 13:09:38 Zbigniew Bondzior
dodano wniosek "Za życiem"
2016-03-22 13:48:30 Zbigniew Bondzior Dodano nowe wersje załączników nr 11 i 12
2016-03-08 14:57:27 Zbigniew Bondzior umieszczenie plików do pobrania bezpośrednio na stronie BIP
2016-02-11 13:12:49 Zbigniew Bondzior Publikacja artykułu