Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia

 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dariusz Lubianiec.
 • E-mail: dariusz.lubianiec@strazwalcz.pl
 • Telefon: 67 258 94 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komanda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Adres: Teofila Firlika 9, 71-637 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 91 480-88-01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Wałczu pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich do wejścia do budynku. Wyposażony jest w pochylnię przed budynkiem oraz miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku istnieje możliwość wejścia z psem asystującym. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szukaj w tym dziale: